Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5261722

whosonline

มี 54 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศ

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ

ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วัดป่าธรรมชาติ

สำหรับครูอาสาประจำการ ๑ ปี

*****

     เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาครูอาสาสมัครประจำการ  ๑ ปี ดำเนินไปในทางเดียว กัน ความพร้อมเพียง ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหน้าที่และข้อปฏิบัติของศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวัดป่าธรรมชาติ  สำหรับครูอาสาสมัครประจำการ  ๑ ปี ดังต่อไปนี้

 ๑. หน้าที่เกี่ยวกับศูนย์ ฯ        

         ๑.๑  ทำหน้าที่ครูประจำสาขาวิชาของตน คือดนตรีไทย หรือนาฏศิลป์ไทย

         ๑.๒  ทำหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาไทย และวิชาพุทธศาสนา

         ๑.๓. ทำหน้าที่ผู้ช่วยด้านต่างๆในสำนักงานศูนย์ ฯ

            ๑.๓.๑  ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่ช่วยทำทะเบียนครู นักเรียน และเป็นครูผู้ช่วย

                      โดยเฉพาะการตรวจวัดผลการเรียนจะมีกรรมการการตรวจข้อสอบ

            ๑.๓.๒  ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่แจกเอกสารของโรงเรียน

                        และคอยดูแลการบันทึกเวลาตอนเช้าของครู ผู้ปกครอง นักเรียน

            ๑.๓.๓  ฝ่ายกิจกรรม ช่วงเช้ามีหน้าที่ดูแลเครื่องเสียงและคอยช่วยดูแลเด็ก                             

                        นักเรียนจัดแถวเคารพธงชาติและในอุโบสถ

            ๑.๔.๔ ในช่วงปิดเทอม Summer มีหน้าที่ช่วยรับสมัครเด็กนักเรียนเริ่มตั้งแต่

                        วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ของทุกปี โดยจัดเตรียมเอกสารการรับสมัคร

                        เตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมเก็บเข้าที่  หลัง

                        จากเสร็จจากการปฏิบัติงาน

         ๑.๔  ครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ปี มีหน้าที่จัดทำหลักสูตรแผนการเรียนการสอนแต่

                   ละเทอม ทั้งคนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย เสนอให้หัวหน้าฝ่ายดนตรี และนาฏศิลป์

                    เซ็นตรับทราบและส่งหลักสูตรแผนการเรียนการสอนให้ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ หรือ

                   เลขานุการศูนย์ฯ

         ๑.๕  การสอนพิเศษ  ทางศูนย์ ฯ อนุญาตให้มีการเปิดสอนพิเศษ ดนตรีไทย และ

                   นาฏศิลป์ไทย นอกจากเวลาเรียนปกติ ( วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)

                   ทั้งนี้ ให้อยู่ในการ   ตัดสินใจร่วมกันของทางศูนย์  ฯ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง

                   นักเรียน โดยคิดค่าเรียนคนครั้งละ $ 10 ต่อหนึ่งครั้ง  ซื้อคูปองจากทางโรงเรียน

                   ค่าเล่าเรียนทั้งหมดจะเป็นของครูผู้สอน แต่ทางศูนย์ ฯ เก็บไว้ 20 เปอร์เซ็นต์

                   สำหรับใช้จ่ายหรือมอบให้เมื่อครบวาระเดินทางกลับเมืองไทยของครูสอนพิเศษนี้

         ๑.๖  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องซ้อมดนตรีหรือนาฏศิลป์ เพื่อไปแสดงในงานต่าง ๆ

                   ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทางศูนย์รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุงานและ

                   รายชื่อนักเรียนที่จะแสดงให้ชัดเจน

         ๑.๗  ดูแลทำความสะอาด

       ๑.๗.๑  ดูแลทำความสะอาดที่พักของตนเองและบริเวณวัดทุกวัน

       ๑.๗.๒  ดูแลทำความสะอาดห้องเรียนทุกวันเสาร์ก่อนเรียนวันอาทิตย์ และทุกวัน

       จันทร์เพื่อความสะอาดเรียบร้อย

       (เตรียมความพร้อมเมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชมโรงเรียน)

๒. หน้าที่ช่วยกิจกรรม ของวัด

         ๒.๑  ช่วงเวลาพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ( เวลา 10.00 – 12.00น.) ต้องลงไปที่ศาลา

       อเนกประสงค์เพื่อช่วยทำหน้าที่ดังนี้

            ๒.๑.๑  ช่วยเตรียมถ้วยจานสำหรับใส่อาหารที่ญาติโยมนำมาทำบุญ

                       และน้ำล้างมือสำหรับพระสงฆ์

            ๒.๑.๒  ช่วยถวายอาหารพระสงฆ์ และปูที่นั่งสำหรับ

                       ญาติโยมนั่งสวดมนต์ทำวัตร

         ๒.๒    ช่วยจัดสถานที่ เมื่อวัดมีกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่าง ๆ  และก่อนถึงวันงาน ๑

         อาทิตย์ ทางวัดจะไม่อนุญาตให้ออกไปทำธุระนอกวัด นอกจากมีกิจจำเป็น

๓. การออกไปทำธุระนอกวัดหรือมีกิจกรรมนอกสถานที่

          ๓.๑ การออกไปทำธุระนอกวัดทุกครั้ง

               ๓.๑.๑ ต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต ออกนอกสถานที่ ต่อ

                          ผู้ปกครองผู้มีหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง และต้องส่งแบบฟอร์ม                               

                         ล่วงหน้าอย่างน้อย  ๑ วัน นอกจากมีเหตุจำเป็นรีบด่วน

             ๓.๑.๒  ต้องกลับถึงวัดไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถ

                        กลับตามเวลาที่กำหนดได้  ต้องโทรศัพท์แจ้งผู้รับผิดชอบทราบ

            ๓.๑.๓  กรณีที่จำเป็นต้องไปค้างคืนต้องขออนุญาตจากหัวหน้าศูนย์  ฯ ด้วย

        ๓.๒ การมีกิจกรรมแสดงนอกสถานที่  (ดนตรี และนาฏศิลป์)

           ๓.๒.๑  ผู้ที่ติดต่อขอไปแสดงต้องมีหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ ฯ ทุกครั้ง

                       และหัวหน้าศูนย์ ฯ มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณา

                       อนุญาตตามที่เห็นสมควร

          ๓.๒.๒  ต้องประสานงานและได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายตลอดถึงการ

                       เตรียมให้พร้อมก่อนออกไปแสดง

                     ๓.๒.๓ ในกรณีที่มีการออกไปแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป์ เพื่อเผยแพร่                                                

                                ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้องมีหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ ฯ และหัวหน้าศูนย์ ฯ                                   

                               มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร

๔. อาหารรับประทานประจำวัน

        ๔.๑   อาหารกลางวัน

       ทุกวัน นอกจากมีกิจจำเป็น และเก็บอาหารไว้มื้อเย็นด้วย

         ๔.๒  อาหารเช้าและอาหารเย็น

       ครูอาสาประจำการ ฯ  เตรียมหรือปรุงเอง โดยทางวัดจะสำรองอาหารสดไว้ให้

       และมอบให้ผู้ปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยดูแลในเรื่องนี้

๕. วันหยุดของครูอาสาประจำการ ฯ

            ทุกวันจันท์  จะเป็นวันหยุดของครูอาสาประจำการ ๑ ปี

๖. บทลงโทษ

ถ้าครูอาสาประจำการ ฯ ๑ ปี คนใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัตินี้ ทางศูนย์ ฯ

จะมีการพิจารณาลงโทษตามลำดับดังนี้

                        กระทำผิดครั้งที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือน

                        กระทำผิดครั้งที่ ๒ ทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

                        กระทำผิดครั้งที่ ๓ พิจารณาส่งกลับประเทศไทย

 

                     ประกาศ  ณ วันที่  9 กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

 

                                                           

                                                     (พระภาวนาญาณวิเทศ)

                                                             หัวหน้าศูนย์ ฯ

 

 

 

ประกาศ

ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วัดป่าธรรมชาติ

         เรื่อง     แต่งตั้งผู้ดูแลและให้การปรึกษา ครูอาสาประจำการ ๑ ปี

เพื่อให้ครูอาสาสมัครประจำการ  ๑ ปี ได้รับความสะดวกและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวัดป่าธรรมชาติ  จึงแต่งตั้งผู้ดูแลและให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

                 ๑. พระมหาสุชาติ  สุภทฺโท                         เบอร์โทร   626-343-6600

                 ๒. พระครูวินัยธรชัยณรงค์ อินฺทวํโส             เบอร์โทร   626-372-4542

                 ๓. คุณประชา  แซ่หว่อง                            เบอร์โทร   949-413-9677

        มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้การปรึกษาในด้านต่าง ๆตลอดถึงการ ดูแลครูอาสาสมัครประจำการ  ๑ ปี  ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของศูนย์ ฯ ด้วยความเรียบร้อย

                      ประกาศ  ณ วันที่  9 กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

 

                                              (พระภาวนาญาณวิเทศ)

                                                     หัวหน้าศูนย์ ฯ

 

 

 

 

 

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา