Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5262567

whosonline

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ความเป็นมาของศูนย์การเรียนการศึกษานอกโรงเรียนวัดป่าธรรมชาติ

วัดป่าธรรมชาติ  รัฐแคลิฟอร์เนีย

*****************

เริ่มก่อตั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙  เดิมชื่อว่าศูนย์การศึกษาสำหรับเยาวชน  ตั้งอยู่ในสถานที่วัดป่าธรรมชาติ14036 E. Don Julian Road, La Puente, CA 91746 โดยมี พระมหาเหรียญ  ธนลาโภ  (พระภาวนาญาณวิเทศ)  เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์และมีคณะพระสงฆ์  ฆราวาสเป็นครูผู้สอน  ซึ่งได้จัดการสอนเบื้องต้นเป็นวิชาภาษาไทยและวิชาพระพุทธศาสนา  จัดตั้งเป็นศูนย์เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานคนไทยในต่างแดนได้เรียนรู้วัฒนธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เป็นกิจกรรมเสริม  เพื่อให้ได้รับการซึมซาบและไม่เกิดความเบื่อหน่าย

            ต่อจากนั้น ศูนย์การศึกษาสำหรับเยาวชน  ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาตลอดมา  ทั้งในส่วนบุคลากรและหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนและมีผู้ปกครองเป็นผู้ส่งสริมอุปถัมภ์สนับสนุนด้วยดีตลอดมา ต่อมาได้เปิดสอนวิชานาฏศิลป์ไทย  ซึ่งมีครูที่จบจากวิทยาลัยนาฏศิลปในเมืองไทย  เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับด้านรำไทย เข้ามาสอนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ประเมินได้จากความสนใจทั้งนักเรียนเองและผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น

การศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ  ย่อมไม่หยุดอยู่กับที่  ต้องการได้รับการพัฒนาในด้านการศึกษาตลอดจนองค์ประกอบอีกหลาย ๆ ด้าน  เพื่อให้เจริญเติบโตขึ้นมุ่งสู่ความสำเร็จเป็นที่ตั้ง  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๔  ทางศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน  กลุ่มเป้าหมายพิเศษ  สำนักงานบริหารการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  ได้เล็งเห็นถึงความพร้อมเพรียงในด้านสถานที่ตั้ง ด้านความพร้อมของบุคลากรในส่วนที่เป็นครูในท้องถิ่น และทีมงานคณะบริหารที่มี ความสามารถเป็นปึกแผ่น

            จึงอนุมัติให้เป็นศูนย์การเรียนทางไกล  วัดป่าธรรมชาติ  รัฐแคลิฟอร์เนีย  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีนายปรเมศวร์  สุขมาก  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  เป็นผู้ลงนามและได้แต่งตั้ง  พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ  (ปัจจุบันพระภาวนาญาณวิเทศ)เป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนทางไกล  วัดป่าธรรมชาติ  มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งบุคคลากรและมอบหมายใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่คณะครูตลอดจนถึงผู้ปกครอง และในปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเพื่อให้การกำหนดชื่อศูนย์การเรียน มีความเป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนทางไกล วัดป่าธรรมชาติ จึงได้รับการเปลี่ยนภายใต้การประกาศฉบับนี้ ดังนี้

            ๑. ชื่อเต็มภาษาไทย

                        ศูนย์การเรียนการศึกษานอกโรงเรียน วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

                        ประเทศสหรัฐอเมริกา

            ๒. ชื่อย่อภาษาไทย

                        ศกร.กศน.วัดป่าธรรมชาติ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

            ๓. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

                        Wat Padhammachart California Non-Education Learning Center, United States of America

        ๔. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

                        Wat Padhammachart NFE.LC

หลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์การเรียนทางไกล  ได้นำหลักสูตรของ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นแบบแผนทางคณะผู้บริหารและครูได้จัดการประชุมระดมความคิด  เพื่อวางแผนการสอนให้ตรงตามกลุ้มเป้าหมายคือนักเรียนในต่างแดน  ในปัจจุบันนี้ศูนย์การเรียนทางไกลได้เปิดสอนวิชา

๑. หมวดวิชาพระพุทธศาสนา 

๒. หมวดวิชาภาษาไทย

๓. หมวดวิชาดนตรีไทย

๔.  หมวดวิชานาฏศิลป์ไทย

ศูนย์การเรียนการศึกษานอกโรงเรียน วัดป่าธรรมชาติ  จะเปิดรับสมัครนักเรียนอายุระหว่าง ๗-๑๘ ขวบตลอดจนเดือนสิงหาคมของแต่ละปีการศึกษา  และจะเปิดเรียนในวันอาทิตย์หลังวันหยุดวันกรรมกรของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ในเดือนกันยายนของทุกปี  เป็นต้นไป  เรียนเฉพาะวันอาทิตย์  มีการวัดผลการเรียนการสอนในแต่ละเทอม  จำนวน ๒ ครั้ง  และจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่ง

            ในปีการศึกษา ๒๕๕๐  ทางศูนย์การเรียนการศึกษานอกโรงเรียน วัดป่าธรรมชาติ  ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพมหานคร  จัดส่งครูอาสาสมัครประจำการตลอดทั้งปีการศึกษาจำนวน ๓ ท่าน ทั้งด้านภาษาไทยและดนตรีไทย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จังหวัดพิจิตร ส่งนักวิชาการมาช่วยด้านหลักสูตร ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

            นอกจากการศึกษาสำหรับเยาวชนแล้ว  ทางศูนย์ ฯ ยังเปิดกลุ่มสนใจพิเศษ  ซึ่งเป็นเการเรียนระยะสั้น  จบหลักสูตรภายใน ๓๐ ชั่วโมง  ซึ่งกลุ่มพ่อครัวแม่ครัว  กลุ่มนวดแผนโบราณ กลุ่มโยคะ กลุ่มแกะสลักเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มาส่งบุตรหลานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ผู้จบหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตรทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากกรมการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา