Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5262680

whosonline

มี 161 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ความรู้เบ็ดเตล็ด

เกี่ยวกับ วัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในอเมริกา

*******

วัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
ที่ได้ผูกพัทธสีมาแล้ว  15  วัด

                                1.  วัดพุทธรัตนาราม

                                2.  วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

                                3.  วัดป่าธรรมชาติ

                                4.  วัดสังฆรัตนาราม

                                5.  วัดภูริทัตตวนาราม

                                6.  วัดฟลอริดาธรรมาราม

                                7.  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

                                8.  วัดนิเทศศาสนคุณาราม

                                9.  วัดป่าศรีถาวร

                               10. วัดพุทธบูชา

                               11. วัดพุทธดัลลัส  

                               12. วัดญาณรังษี    

                               13. วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม      

                               14. วัดอลาสก้าณาณวราราม    

                               15.วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม    

 

 

 

วัดที่ได้รับเกียรติ์ จากสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
ยกระดับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

จำนวน 9 วัด

                               1. วัดพุทธรัตนาราม

                               2.วัดวอชิงตันพุทธวนาราม
                               3. วัดพุทธดัลลัส

                               4. วัดป่าธรรมชาติ
                               5. วัดภูริทัตตวนาราม

                               6.วัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม
                               7.วัดฟลอริดาธรรมาราม

                               8.วัดป่าชิคาโก
                               9. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม     

วัดที่ได้รับกฐินพระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว

                             1. วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

                             2. วัดพุทธดัลลัส
                             3. วัดป่าธรรมชาติ

                             4. วัดภูริทัตตวนาราม
                             5. วัดฟลอริดาธรรมาราม

                             6.วัดญาณรังษี
                             7. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

                             8. วัดป่าศรีถาวร

 

คณะกรรมการบริหาร คณะธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน (2555 /2012)

*******

สมัยที่ 1 พุทธศักราช 2528 – 2531

             ประธานกรรมการ                 พระอธิการสุวัจน์ สุวโจ

             รองประธานกรรมการรูปที่ 1    พระศรีคุณาภรณ์

             รองประธานกรรมการรูปที่ 2    พระครูวิเทศศาสนกิจ

             เลขานุการ                          พระครูอาทรธรรมานุศาสน์

             ผู้ช่วยเลขานุการ                  พระมหาแสวงนิติสาโร

สมัยที่ 2 พุทธศักราช 2531 – 2533

            ประธานกรรมการ                  พระอธิการสุวัจน์ สุวโจ

            รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระศรีคุณาภรณ์

            รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระครูวิเทศศาสนกิจ

            เลขานุการ                           พระครูพุทธมนต์ปรีชา

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1           พระมหาแสวงนิติสาโร

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2           พระมหาช้วน วุฑฺฒิชวโน

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 3           พระมหาพรหมา จิตฺตภโย

 

สมัยที่ 3 พุทธศักราช 2533 – 2535

            ประธานกรรมการ                   พระปริยัติสารสุธี

            รองประธานกรรมการรูปที่ 1      พระครูอาทรธรรมานุศาสน์

            รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระมหาเหรียญ ธนลาโภ

            เลขานุการ                            พระครูพุทธมนต์ปรีชา

            ผู้ช่วยเลขานุการ                พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ (ปราสาท)

 

สมัยที่ 4 พุทธศักราช 2535 – 2537

            ประธานกรรมการ                   พระปริยัติสารสุธี

            รองประธานกรรมการรูปที่ 1      พระครูอาทรธรรมานุศาสน์

            รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระครูวิเทศศาสนกิจ

            เลขานุการ                            พระมหาเหรียญ ธนลาโภ

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระมหาเชาวรา ธมฺมปุญโญ

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระมหาสำเริงปหาโส

สมัยที่ 5 พุทธศักราช 2537 – 2539

            ประธานกรรมการ                     พระปริยัติสารสุธี

            รองประธานกรรมการรูปที่ 1        พระอมรมุนี (สมัย)

            รองประธานกรรมการรูปที่ 2        พระครูวิเทศศาสนกิจ

            เลขานุการ                             พระมหาเหรียญ ธนลาโภ

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระมหาสำเริงปหาโส

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2             พระมหาวิจิตรสุพฺพิจิตฺโต

            เหรัญญิก                               พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

สมัยที่ 6 พุทธศักราช 2539 – 2541

             ประธานกรรมการ                    พระอมรมุนี (สมัย)

             รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระครูวิเทศศาสนกิจ

รองประธานกรรมการรูปที่ 2          พระศรีคุณาภรณ์

             เลขานุการ                            พระครูพุทธมนต์ปรีชา

             ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระมหาสำเริงปหาโส

             ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2             พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์

             เหรัญญิก                              พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 7 พุทธศักราช 2541 – 2543

              ประธานกรรมการ                     พระอมรมุนี (สมัย)

              รองประธานกรรมการรูปที่ 1        พระครูวิเทศศาสนกิจ

    รองประธานกรรมการรูปที่ 2        พระศรีคุณาภรณ์

              เลขานุการ                             พระครูพุทธมนต์ปรีชา

              ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระครูศรีธรรมวิเทศ

              ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2             พระครูปลัตสัมพิพัฒนสุตาจารย์

              เหรัญญิก                               พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 8 พุทธศักราช 2543 – 2545

               ประธานกรรมการ                    พระอมรมุนี (สมัย)

               รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระครูวิเทศศาสนกิจ

     รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระศรีคุณาภรณ์

               เลขานุการ                            พระครูพุทธมนต์ปรีชา

               ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระครูศรีธรรมวิเทศ

               ช่วยเลขานุการรูปที่ 2              พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์

               เหรัญญิก                             พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 9 พุทธศักราช 2545 – 2547

                ประธานกรรมการ                   พระอมรมุนี (สมัย)

                รองประธานกรรมการรูปที่ 1      พระนิเทศศาสนคุณ

      รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระศรีคุณาภรณ์

                เลขานุการ                           พระครูพุทธมนต์ปรีชา

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1           พระครูศรีธรรมวิเทศ

                                                         (พระวิบูลธรรมวิเทศ)

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2         พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์    

                                                         (พระวิจิตรธรรมภาณี )

                เหรัญญิก                             พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

สมัยที่ 10 พุทธศักราช 2547 – 2549

                ประธานกรรมการ                    พระอมรมุนี (สมัย)

                รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระศรีคุณาภรณ์

      รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระนิเทศศาสนคุณ

                เลขานุการ                            พระครูพุทธมนต์ปรีชา

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระวิจิตรธรรมภาณี

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูสังฆรักษ์ ถวิล อตฺตคุตฺโต

                เหรัญญิก                             พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 11 พุทธศักราช 2549 – 2551

                ประธานกรรมการ                    พระราชสิทธิโมลี (สมาน)

                รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระนิเทศศาสนคุณ

      รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระภาวนาญาณวิเทศ

                เลขานุการ                            พระครูพุทธมนต์ปรีชา

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระวิจิตรธรรมภาณี

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูสังฆรักษ์ ถวิล อตฺตคุตฺโต

                เหรัญญิก                             พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 12 พุทธศักราช 2551 – 2553

                 ประธานกรรมการ                    พระราชสิทธิโมลี

                 รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระนิเทศศาสนคุณ

       รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระวิทูรธรรมาภรณ์

                 เลขานุการ                            พระภาวนาญาณวิเทศ

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระวิจิตรธรรมภาณี

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต

                 เหรัญญิก                              พระภาวนาวิธารปรีชา

สมัยที่ 13 พุทธศักราช 2553 – 2555

                 ประธานกรรมการ                    พระราชสิทธิโมลี

                 รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระนิเทศศาสนคุณ

       รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระวิทูรธรรมาภรณ์

                 เลขานุการ                            พระภาวนาญาณวิเทศ

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระวิจิตรธรรมภาณี

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต

                 เหรัญญิก                              พระภาวนาวิธารปรีชา

 

**********

ระยะเวลาและหน่วยงานที่ส่ง                                                                                   

เอกสารของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

 

เรื่อง

ระยะเวลาส่ง    (วันสุดท้าย)

ส่งไปยังหน่วยงาน

      ขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต

ส่งได้ตลอด

สนง.ประธาน

      ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูต

ก่อนหนังสือเดินทางหมด    อายุ   ๖ เดือน

สนง.ประธาน

      โอนย้าย-รับเข้า สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ          

(ในกรณีย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจต่างจากมติ มส.ส่งพร้อมกับการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง)

 

สนง.ประธาน

       รายงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต    

       (ส่งพร้อมกับการขอต่อหนังสือเดินทาง)

 

สนง.ประธาน

         ขออนุมัตินิมนต์พระภิกษุมาเพื่องานพิเศษของวัด

 

สนง.ประธาน

         ขอประทับตรารับรองหนังสือสุทธิ                 

                   (อุปสมบทที่สรอ.)

 

สนง.ประธาน

        ส่งบัญชีกลางปีของคณะสงฆ์ธรรมยุต

๓๑  ส.ค.

สนง.เลขานุการ

        ส่งทะเบียนประวัติพระธรรมทูต

๓๑  ส.ค.

สนง.เลขานุการ

     แบบรายละเอียดการปฏิบัติศาสนกิจของวัดไทยในต่างประเทศ

                        (เพื่อส่งสนง.พศ)

๓๑  ส.ค.

สนง.เลขานุการ

                ส่งทุนบำรุงคณะสงฆ์ธรรมยุตประจำปี

๓๑  พ.ค.

สนง.เหรัญญิก

               การขอพระราชทานเลื่อน/ตั้งสมณศักดิ์

๓๐  มิ.ย.

สนง.ประธาน

               การขอสมัครเข้าอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์

๓๐  พ.ย.

สนง.ประธาน

                การขอเปิดสนามสอบธรรมศึกษา

๓๐  พ.ย.

สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง

 

สำนักงานประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

**********

 

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา