Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5262585

whosonline

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หนังสือบันทึกสรุปการประชุม

สามัญประจำปี ครั้งที่ 28 / 2555

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ณ วัดพุทธดัลลัส  เมืองดัลลัส  มลรัฐเท็กซัส

3-5 พฤษภาคม 2555

******

 

คำนำ

คณะสงฆ์ธรรมยุตได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาเกือบ ๓๐ กว่าปี โดยพระธรรมทูตชุดแรก ๆ ได้รวบรวมศรัทธาญาติโยมสร้างวัดขึ้นมา ต่อมาเมื่อมีวัดเพิ่มจำนวนมากขึ้น  จึงได้จัดเป็นองค์กรขึ้น เพื่อบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อว่า  “คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา”  ในการบริหารมีคณะกรรมการแบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ เจ้าอาวาสวัดธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา  เป็นกรรมการอำนวยการโดยตำแหน่ง 

๒. คณะกรรมการบริหาร  จากการเลือกตั้งของคณะกรรมการอำนวยการ และแต่งตั้งโดยเจ้าคณะ ใหญ่ธรรมยุต  มีจำนวน ๗ ท่าน  ประกอบด้วย ประธาน, รองประธาน ๒ รูป, เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ รูป, และเหรัญญิก  มีวาระคราวละ ๒  ปี

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง  เพื่อพบปะปรึกษาหารือในการบริหารวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในการประชุมแต่ละครั้ง ย่อมมีการบันทึกการประชุมเพื่อเป็นเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับการประชุมสามัญประจำปี   ครั้งที่  ๒๘/๒๕๕๕  ณ วัดพุทธดัลลัส  วันที่ ๓ - ๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๕  ทางกองงานเลขานุการได้สรุปบันทึกการประชุมดังที่เคย ปฏิบัติมา และจัดเป็นรูปเล่มดังที่ปรากฏขณะนี้

ฉะนั้น หนังสือสรุปรายงานการประชุมสามัญประจำปีเล่มนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณพระเถรานุเถระจากประเทศไทย พระธรรมทูตทุกรูป  ขออนุโมทนา  เจ้าภาพ คือวัดพุทธดัลลัส   พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกา  ที่มีส่วนช่วยทำให้การประชุมสามัญประจำปี  ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๕  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หากมีการผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องด้านข้อมูล  กรุณาแจ้งให้ผู้จัดทำได้รับทราบ เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป 

 อนึ่ง ในที่ประชุมได้มีมติให้  วัดพุทธราเล่ย์ สังวราราม เมือง   Knigthdate  North Carolinaเป็นสถานที่ จัดประชุมสามัญ ครั้งที่   ๒๙ / ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่   ๑๕– ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ จึงขอเชิญร่วมประชุ่มสามัญประจำปีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

                 

                                                                                    คณะผู้จัดทำ

 

สารบัญ หน้า
 ระเบียบวาระการประชุม                                                                                     1
รายนามผู้เข้าประชุม                                                                                          5
 สรุปบันทึกรายงานการประชุม                          9
ระเบียบกองทุนสงเคราะห์พุทธศักราช 2555      19
นโยบายการบริหาร และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา                      23
  กราฟแสดงสถิติพระธรรมทูต                                                                             26
  หลักฐานเบิกจ่ายเงิน                                                                                      29
 แบบขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ      30
แบบขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ 31
แบบขอต่ออายุหนังสือเดินทาง สำหรับพระธรรมทูตในต่างประเทศ                   32
ทะเบียนประวัติพระะรรมทูตไปต่างประเทศ                                                       33
แบบรายงานการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศของพระธรรมทูต                      35
ประมวลภาพงานประชุมสามัญประจำปี ครั้ง ที่28 / 2555                                   39

 

รายชื่อพระเถรานุเถระ/พระธรรมทูต

ที่เข้าประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28/2555

ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2555

****  **  ****

ที่

ชื่อ

วัด

ตำแหน่ง

 1.  

สมเด็จพระวันรัต

วัดบวรนิเวศวิหาร

รก.เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต   กรรมการ มส.       ผช. เจ้าอาวาส

 1.  

 พระธรรมเจติยาจารย์

วัดพระศรีมหาธาตุ

เจ้าคณะภาค 8  กรรมการบริหาร สพธต.   เจ้าอาวาส

 1.  

พระธรรมเมธาจารย์

วัดโสมนัสวิหาร

รองประธานกรรมการ  สพธต.    ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 1.  

พระธรรมบัณฑิต

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

กรรมการ มส.   เจ้าอาวาส

 1.  

พระเทพสารมุนี

วัดพุทธรัตนาราม

ประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา   เจ้าอาวาส

 1.  

พระเทพสารสุธี

วัดพุทธดัลลัส

เจ้าอาวาส

 1.  

พระเทพปริยัติวิมล

วัดบวรนิเวศวิหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย       ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 1.  

พระเทพวราลังการ

วัดพระศรีมหาธาตุ

รอง จภ. 11 (ธ)    กรรมการที่ปรึกษา สพธต.          ผช.เจ้าอาวาส

 1.  

พระเทพปัญญามุนี

วัดอาวุธวิกสิตาราม

กรรมการที่ปรึกษา สพธต.    เจ้าอาวาส

 1.  

พระราชโสภณ

วัดราษฎร์บำรุง

ที่ปรึกษาสำนักงาน สก.ธ.    ผช. เจ้าอาวาส

 1.  

พระราชสิทธิโมลี

วัดพุทธบูชา

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา   เจ้าอาวาส

 1.  

พระราชปริยัติวิมล

วัดมิ่งเมือง

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด   เจ้าอาวาส

 1.  

พระนิเทศศาสนคุณ

วัดศรีบุญเรือง

เจ้าอาวาส

 1.  

พระอมรมุนี

วัดวิชิตาราม

ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ กองงานเลขานุการ  ธสอ.        เจ้าอาวาส

 1.  

พระกิตติสารมุนี

วัดชูจิตธรรมราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระวิธูรธรรมาภรณ์

วัดแคโรไลน่า พุทธจักรวนาราม

รองประธาน ธสอ. รูปที่ 2  เจ้าอาวาส

 1.  

พระภาวนาญาณวิเทศ

วัดป่าธรรมชาติ

เลขานุการ ธสอ. เจ้าอาวาส

 1.  

พระภาวนาวิธานปรีชา

วัดเมตตาวนาราม

เหรัญญิก ธสอ.  เจ้าอาวาส

 1.  

พระวิจิตรธรรมภาณี

วัดฟลอริดาธรรมาราม

ผู้ช่วยเลขานุการ ธสอ. รูปที่ 1  เจ้าอาวาส

 1.  

พระอรรถกิจโกศล

วัดพระราม  9 กาญจนาภิเษก

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 1.  

พระวิสุทธิสารเถร

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)เจ้าอาวาส

 1.  

พระวิบูลธรรมวิเทศ

วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระกิตติวิมลเมธี

วัดพุทธดัลลัส

 

 1.  

พระครูโสภณธรรมวิเทศ

วัดธรรมประทีป

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูพุทธพากยประกาศ

วัดสังฆรัตนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูธรรมธร สมหมาย อชิโต

วัดธรรมบูชา

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูวิเทศศาสนคุณ

วัดป่าชิคาโก

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูวิทูรธรรมนิเทศ

วัดภูริทัตตวนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูวีรธรรมวิเทศ

วัดสันติธรรม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูวินัยธร อุดม อุตฺตมสีโล

วัดญาณรังษี

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูวิเศษศาสนกิจ

วัดอาร์คันซอร์พุทธวนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูวรพรตศีลขันธ์

วัดพุทธรักษา

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต

วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

ผู้ช่วยเลขานุการ ธสอ. รูปที่ 2  เจ้าอาวาส

 1.  

พระถาวร ฐิตคุโณ

วัดสังฆบูชา

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูสาสนกิจวิเทศ

วัดอลาสก้าญาณวราราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูธรรมธร สมพร ถิรสํวโร

วัดริชแลนด์พุทธวนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระมหาวัฒนา ปญฺญาวโร

วัดธรรมรัตนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระมหาบำเพ็ญ พุทฺธญาโณ

วัดพุทธคุณาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูปลัด บุญเลี้ยง ธมฺมวโร

วัดแคนซัสวนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระประมูล ฐิตจิตฺโต

วัดพุทธนิมิต

รักษาการเจ้าอาวาส

 1.  

พระเผชิญ ปิยธมฺโม

วัดพุทธสามัคคีวนาราม

 

 1.  

พระเฉลิม สุธีโร

วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูใบฎีกา อนุวัช โชติปาโล

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูสังฆรักษ์ คำพอง ปญฺญาวุโธ

วัดป่านานาชาติ

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูมหาพุทธเจติยาภิบาล

วัดพุทธราเล่ย์ ญาณสังวราราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระเดชา กุสลจิตฺโต

วัดนิวยอร์คธัมมาราม

 

 1.  

พระธงชัย จิตชโย

วัดสันติ

 

 1.  

พระครูสังฆรักษ์ จันที ณฏฺฐาโน

วัดเนวาด้าธรรมาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระมหาพรพิรุณ ภูริปญฺโญ

วัดนิเทศศาสนคุณาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูวิจิตรศีลคุณ

วัดพุทธมณีรัตนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูสมุห์ สมหมาย นิมฺมโล

วัดแจ็คสันวิลล์พุทธวนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระเริ่มชัย ชินวํโส

วัดพุทธธัมมธโร

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูวิเทศธรรมปภา

วัดพุทธางกูร

เจ้าอาวาส

 1.  

พระมหาเสรี กนฺตจารี

วัดป่าศรีถาวร

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูสังฆรักษ์บุญธรรม ปญฺญาสาโร

วัดโกลด์สโบโรวนาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูปลัดภาค สิริปญฺโญ

วัดป่าพุทธญาณ

รักษาการเจ้าอาวาส

 1.  

พระสมุห์ ไพฑูรย์ ฐิตาโภ

วัดป่าอริโซน่า

รักษาการเจ้าอาวาส

 1.  

พระณัฐ ณฏฺฐปญฺโญ

วัดซานฟรานธัมมาราม

 

 1.  

พระรักษพล กุลวฑฺฒโน

วัดโอไฮโอธรรมาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูวินัยธร ปริพัฒน์ จิณฺณธมฺโม

วัดสิริจันทราวาส

เจ้าอาวาส

 1.  

พระพิชิต ธมฺมวิชิโต

วัดสโปแคนธัมมาราม

เจ้าอาวาส

 1.  

พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์        มารชิโน

สำนักสงฆ์นิเทศศาสนคุณ ฟลอริดา

รักษาการเจ้าสำนักสงฆ์

 1.  

พระณรงค์ อาจาโร

สำนักสงฆ์ป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เจ้าสำนักสงฆ์

 1.  

พระดิ๊ก สีลรตโน

สำนักสงฆ์อรัญญธรรมาราม

เจ้าสำนักสงฆ์

 1.  

พระครูปลัด คำรณ ภทฺทโก

วัดป่าธรรมชาติ

 

 1.  

พระมหาชัยนาท กิตฺติปุญฺโญ

วัดบอสตันพุทธวราราม

 

 1.  

พระมหาสมใจ ขนฺติพโล

วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

 

 1.  

พระมหาสุริยันต์ ปภงฺกโร

วัดป่าธรรมชาติ

 

 1.  

พระมหาธีรนิติธาดา ขนฺตยาภิรกฺโข

วัดภูริทัตตวนาราม

 

 1.  

พระมหาบุญรัตน์ สุปญฺโญ

วัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม

 

 1.  

พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส

เจ้าหน้าที่ สพธต.

 

 1.  

พระวิชัย สุภโร

เจ้าหน้าที่ สพธต.

 

 1.  

พระเฉลิม อุตฺตโม

วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม

 

 1.  

พระสมพร คเวสโก

วัดป่าธรรมชาติ

 

 1.  

พระสมบัติ นาคเสโน

วัดภูริทัตตวนาราม

 

 1.  

พระศุภฤกษ์ ฐานิสฺสโร

วัดป่าชิคาโก

 

 1.  

พระพูลพล ทวิปญฺโญ

วัดสันติธรรม

 

 1.  

พระครูปลัด เฉลิมชัย ติกฺขปญฺโญ

วัดพุทธมณีรัตนาราม

 

 1.  

พระครูอรรถกิจนันทคุณ

วัดป่าดอยลับงา

 

 1.  

พระผดุงศักดิ์ ปุญฺญมโน

วัดป่าเทสรังสี

 

 1.  

พระรหัท นิธิปญฺโญ

วัดป่าพุทธญาณ

 

 1.  

พระผัน ฉนฺทาคโม

วัดพุทธางกูร

 

 1.  

พระครูสังฆรักษ์ พุทธิพงษ์ อภิชาโต

วัดพระราม 9  กาญจนาภิเษก

 

 1.  

พระไชยพันธุ์ อภิมงฺคโล

วัดพระราม 9  กาญจนาภิเษก

 

 1.  

พระครูพิพิธธรรมกิจ

วัดพุทธดัลลัส

 

 1.  

พระถาวร ฐานํกโร

วัดพุทธดัลลัส

 

 1.  

พระชนินทร์ ปริชโย

วัดพุทธดัลลัส

 

 1.  

พระสมโพธ ธมฺมโชโต

วัดสิริจันทราวาส

 

 1.  

พระครูปิยสีลาจารย์

วัดป่าบ้านค้อ

 

 1.  

พระบุญรวย อิสฺสโร

วัดโกลด์สโบโรวนาราม

 

 1.  

พระสมคิด ฐานิสฺสโร

วัดป่าศรีถาวร

 

 1.  

พระรังสรรค์ ภูริปญฺโญ

วัดป่านานาชาติ

 

 1.  

พระจำนงค์ สุวณฺโณ

วัดอาร์คันซอร์พุทธวนาราม

 

 1.  

พระประหยัด อนุตฺตโร

วัดอาร์คันซอร์พุทธวนาราม

 

 1.  

พระพัฒน์ พทฺธธมฺโม

สำนักสงฆ์โป่งแยงพัฒนา

 

 1.  

พระครูปิยสีลาจารย์

วัดบ้านค้อ

เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (ธ) เจ้าอาวาส

 1.  

พระปัญญา  อคฺคปญฺโญ

วัดบ้านค้อ

 

 1.  

พระมหาพฤฒิเชษฐ์ ภทฺธาวุโธ

วัดญาณรังษี

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 

ระเบียบวาระ(ประชุมนอกรอบ)

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่  28/ 2555

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา

3  พฤษภาคม   2555

ณ วัดพุทธดัลลัส  เมืองดัลลัส  มลรัฐเท็กซัส  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

--------------------------------------------

วันพฤหัสบดี ที่  3    พฤษภาคม 2555

เริ่มประชุม

เวลา 17.00  น.:           ประชุมนอกรอบ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

                           (พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหาร ธสอ. เป็นประธานที่ประชุม)

วาระที่ 1                              เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

                        1.1       เรื่องการสร้างอนุสรณ์รูปเหมือน ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม

                                    อดีตประธานที่ปรึกษา  สำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

                                    เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม 

                        1.2       เรื่องการได้รับเงินสนับสนุนการประชุมจากสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูต

                                    ไปต่างประเทศ  สำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูต ไปต่างประเทศ

และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อจัดประชุมสามัญประจำปี  2554  ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

วาระที่ 2          เรื่องสืบเนื่อง   

2.1       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27 / 2554

ณ วัดแคไรไลนาพุทธจักรวนาราม เมื่อวันที่   11- 12    มิถุนายน  2554

                2.2    เรื่องโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส

                                    ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 2554

                        2.3      เรื่องการเสนอประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตใน 4 ทวีป

                        2.4       เรื่องกำหนดสถานที่ และวันประชุมในปีต่อไป  ( 2556 )

 

เวลา     21.00 น.            เลิกประชุม 

 

ระเบียบวาระ

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่  28/ 2555

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 4 - 5  พฤษภาคม   2555

ณ วัดพุทธดัลลัส  เมืองดัลลัส  มลรัฐเท็กซัส  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

--------------------------------------------

วันศุกร์ ที่  4   พฤษภาคม2555

เวลา 08.30 น.  :ประชุมภาคเช้า

                วาระที่ 1          ประธานกล่าวเปิดการประชุม

                          - พระประธานที่ประชุม จุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย / อ่านพระโอวาท                       

   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช / กล่าวเปิดการประชุม

  -  พระราชสิทธิโมลี ถวายรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

    - พระเทพสารสุธี  เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส  กล่าวต้อนรับ

              - ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ถวายข้อคิดเห็น

    - ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายข้อคิดเห็น

                             - The Mayor of  Dallas City  give express

 

วาระที่ 2          เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ

2.1      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27 / 2554  ณ วัดแคโลไรนาพุทธ 

            จักรวนาราม  เมื่อวันที่   11– 12   มิถุนายน  2554

                        2.2    เรื่องโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องวโรกาส

                                    ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

2.3     ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์  1 รูป คือ พระเทพสารสุธี  แต่งตั้ง

สมณะศักดิ์  2 รูป คือ พระครูวีรธรรมวิเทศ  พระครูวิเทศธรรมปภา

                        2.4     เสนอประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตใน 4 ทวีปโดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย  มมร.

เวลา 10.30 น.              : พักการประชุม

เวลา 11.00 น.  :ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

 

 

เวลา 13.00 น.  :ประชุมภาคบ่าย

วาระที่ 4                      เรื่องคณะกรรมการบริหารแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่าน

                                    (ประธานกรรมการบริหาร หรือ กองเลขานุการ  และเหรัญญิก เป็นผู้

                                    นำเสนอที่ประชุม)

วาระที่ 5                      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                        5.1       เรื่องการพิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่

5.2       เรื่องเสนอการแต่งตั้งเจ้าอาวาส ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาส มาครบ 1 ปี

                                    5.3       เรื่องปัญหาการขอต่อหนังสือเดินทาง และระเบียบการขอพระธรรมทูต

                                                มาปฏิบัติศาสนกิจ  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

(ประธานกรรมการสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูต ไปต่างประเทศ นำเสนอ และตอบคำถาม)

5.4       นโยบายการบริหาร และยุทธศาสตร์ ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในต่างประเทศ ของพระธรรมทูต

5.6       ปัญหาการขอพระธรรมทูต และระเบียบการขอต่อหนังสือเดินทาง ของพระธรรมทูต ที่มาปฏิบัติศาสนกิจ  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

                                    5.7       กำหนดสถานที่ และวันประชุมในปีต่อไป  ( 2556 )

                                    5.8       เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศ

                                                ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี   2555- 2557

            วาระที่ 6                      เรื่องอื่น ๆ

                                   

เวลา 17.00 น.  : ปิดประชุม

 

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม2555

เวลา 08.00 น.  : ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

เวลา 08.30 น.  :ประชุมภาคเช้า

                                                                -    ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

                                                -   พิธีมอบใบตราตั้งเจ้าอาวาส หรือ รักษาการเจ้าอาวาส

                                                -    พิธีมอบดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ( ดร. ) จากมหามกุฎราชวิทยาลัย

                                                      แด่ พระเทพสารมุนี  เจ้าอาวาสวัดพุทธรัตนาราม

 • เรื่องข้อเสนอแนะของพระเถรานุเถระ และผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 10. 00 น.ประธานที่ประชุมกล่าวสัมโมทนียกถา ปิดประชุม

เวลา 10.30 น.  เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีแสดงมุทิตาสักการะ

 แด่ พระเทพสารมุนี พระเทพสารสุธี   พระครูวีระธรรมวิเทศ

พระครูวิเทศธรรมปภา

เวลา 11.00 น.              :ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

เวลา 13.00 น.  : คณะสงฆ์ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี

                                               

 

------------------------------------------------

สรุปบันทึกรายงานการประชุม

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่  28/ 2555

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดพุทธดัลลัส  เมืองดัลลัส  มลรัฐเท็กซัส 

3 –5    พฤษภาคม   2555

****   ***   ****

วันศุกร์  ที่   4   พฤษภาคม พ.ศ.2555

เวลา 08.30 น.  :ประชุมภาคเช้า

ระเบียบวาระที่ 1             ประธานกล่าวเปิดการประชุม

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต  รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต, กรรมการมหาเถรสมาคม,            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, เจ้าคณะกรุงเทพฯ –สมุทรปราการ,

แม่กองธรรมสนามหลวง,   ประธานที่ประชุม จุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย

พระโอวาทเปิดการประชุม      

      พระธรรมเมธาจารย์      อ่านพระโอวาทเปิดการประชุม ของเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

            จากนั้น  เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต    ประธานกล่าวเปิดประชุม ได้ให้โอวาทต่อที่ประชุมมีใจความว่า

ขอนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูป เพื่อนสหธรรมิกทุกรูป ที่ได้มาร่วมประชุมกันในวันนี้ มีความยินดี  ที่ได้มาร่วมได้มาเห็นการประชุมของพระเถรานุเถระผู้เป็นพระธรรมทูต มาปฏิบัติกิจคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของพุทธสาวกในต่างประเทศ ซึ่งก็ย่อมเป็นไปด้วยความเสียสละ ความสุขส่วนตน ๆ ของทุก ๆ ท่าน  เพราะว่ามาอยู่ในต่างแดนต่างถิ่นและก็ได้เห็นความร่วมใจ การปฏิบัติหน้าที่เป็นสังฆสามัคคี ความพร้อมเพียงของหมู่คณะและได้มาเห็นท่านทั้งหลายมาร่วมประชุมประจำปี ด้วยความพร้อมเพียงกันเช่นนี้ ก็เกิดความปิติปราโมทย์ยินดีในความพร้อมเพรียงของทุก ๆ ท่าน การประชุมกันทุกปีนั้น  ก็เป็นเหตุแห่งความเจริญของการปฏิบัติกิจของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และเป็นความเจริญของหมู่คณะถูกต้องตามพุทธดำรัสที่ได้ตรัสไว้ว่า ให้ประชุมกันเป็นเนื่องนิตย์ เพื่อความพัฒนาเจริญถาวรของหมู่คณะ  การประชุมกันจึงเป็นความเจริญข้อหนึ่งของหมู่คณะ แต่ว่าการประชุมกันนั้น  จะเป็นความเจริญได้ก็ด้วยปรึกษาหารือกัน กิจการของการดำเนินการของพระธรรมทูตให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์เป็นไปในทางศาสนานั้นประการหนึ่ง   และข้อสำคัญ  ซึ่งเป็นเรื่องของหมู่คณะนั้นก็อยากจะกราบเรียนที่ประชุมไว้เป็นข้อคิดประการหนึ่ง ก็คือ หมู่คณะที่บังเกิดขึ้นมานั้น  ก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่า คณะธรรมยุต เกิดขึ้นมาด้วยเหตุใด เหตุที่จะให้เกิดคณะธรรมยุตนั้นหวังว่าทุกท่านก็คงจะทราบ และเมื่อเกิดเป็นคณะธรรมยุตขึ้นคณะธรรมยุตนั้นก็มีหลัก มีข้อปฏิบัติของหมู่คณะ นอกจากพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นหลักแล้ว ก็มีข้อปฏิบัติของหมู่คณะ ซึ่งแสดงว่า เราเป็นคณะธรรมยุต ข้อปฏิบัติของคณะนั้นก็หวังว่าทุก ๆ ท่านก็คงจะทราบดีแล้ว ก็ขอให้ได้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติของหมู่คณะนั้นไว้ให้มั่นคง ให้จริงจัง ขอให้มีสติระลึกถึงบูรพาจารย์ของเราที่ดำรงหมู่คณะต่อกันมา ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า เรามีข้อเปรียบเทียบระหว่างที่เราอยู่ในต่างประเทศนี้ ไม่ใช่เฉพาะคณะของเราเท่านั้น ก็มีคณะอื่นที่มาอยู่ ข้อเปรียบเทียบนั้น ถ้ามันเห็นไม่มีอะไรต่างจากกัน ก็จะเป็นข้อเสียเปรียบประการหนึ่ง  อนึ่งในขณะปัจจุบันนี้ การของคณะ พระเถระในคณะของเราที่เป็นที่จะเกรงอกเกรงใจของคนอื่นก็มีน้อยลง มีแต่ที่เราเห็น ๆ กันอยู่อย่างนี้ ถ้าเราปฏิบัติตนรักษาระเบียบของหมู่คณะไว้ให้เคร่งคัดแข็งแรง ก็เป็นทางหนึ่งที่จะเป็การผดุงหมู่คณะไว้ได้ นอกจากพระพุทธศาสนา ก็ขอกราบเรียนพระเถรานุเถระที่มาร่วมประชุมในที่นี้ ได้คำนึงถึงระเบียบของหมู่คณะให้มาก อนึ่งเราทั้งหลายที่ได้มาอยู่ในที่นี้นั้น ก็ต่างมาจากที่หลาย ๆ แห่ง ก็มีครูบาอาจารย์ของตน ๆ ทั้งในส่วนกลางบ้าง ส่วนชนบทบ้าง  ก็อาจมีข้อปฏิบัติซึ่งได้รับช่วงมาจากครูบาอาจารย์นั้นไม่เป็นไปในทางแนวเดียวกัน ในการประชุมนั้นก็ขอให้คำนึกถึงว่าเราทั้งหลายมาอยู่ในคณะเดียวกันมีข้อปฏิบัติต่างกัน จะสมควรหรือไม่ เราควรจะแก้ไขให้เป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่อยู่คณะเดียวกันมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ก็จะเป็นเหตุให้เจริญแก่หมู่คณะได้อีกประการหนึ่ง ก็ขอฝากพระเถรานุเถระทุก ๆ ท่านไว้ กระผมได้มาร่วมประชุม ได้มาเห็นการร่วมประชุมกันอย่างนี้ จึงขออนุโมทนาแสดงความยินดีว่าเราทั้งหลายได้ยังมีสงฆสามัคคีพร้อมเพียงกัน ประชุมกันทุก ๆ ปี ก็ขอให้การประชุมนี้สำเร็จประโยชน์ในทางพุทธศาสนา คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในคนทั่วโลก และให้มีประโยชน์ต่อหมู่คณะโดยตรง ดังได้กล่าวมาโดยย่อนั้นด้วย ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ทั้งพระศาสนาและทั้งหมู่คณะ

            กระผมขอกล่าวเปิดประชุมคณะสงฆ์ธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกา และหวังว่าการประชุมนี้จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหมาย ขออนุโมทนาทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุม 

 

พระราชสิทธิโมลี  ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ถวายรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

            ขอประทานกราบเรียน    เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้า คณะใหญ่คณะธรรมยุต แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ  ประธานในพิธีฝังลูกนิมิต  ผูกพัทธสีมา ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพุทธดัลลัส

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เลขาธิการคณะธรรมยุต ประธานที่ปรึกษาพิธีผูกพัทธสีมา ยกช่อฟ้า วัดพุทธดัลลัส,  พระธรรมเมธาจารย์ ประธานที่ประชุม สามัญประจำปี คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐ             อเมริกา ครั้งที่  28 / 2555  ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา   และขอถวายการต้อนรับ พระเถรานุเถระ พระธรรมทูต จากประเทศไทย และในประเทศสหรัฐ             อเมริกา  ทุกรูป

กระผม ในนามประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐ อเมริกา  พร้อม           ด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอำนวยการ  ขอขอบคุณพระเดชพระคุณผู้เป็นประธาน  ที่ได้เมตตาสนับสนุนกิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกา  และ  ทวีปอื่นๆ  ด้วยดีมาโดยตลอด  กระผมมีความ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เจ้าประคุณสมเด็จ ทั้ง 2 รูป พร้อมด้วย พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์  พระเถรานุเถระ ที่ได้มองเห็นความอดทนและความมีมานะอุตสาห์ ของพวกเกล้า ฯ กระผม ที่ได้ออกมาทำหน้าที่ เป็นพระธรรมทูต ในต่างแดน   ซึ่งต้องทนต่อสภาวะต่างๆ อันไม่คุ้นเคยมาก่อน ในปัจจุบันคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ            สหรัฐอเมริกา มีจำนวน 54 วัด และ 4 สำนักสงฆ์  กระจายอยู่ตามรัฐต่างๆ จำนวน  28 รัฐ  มี            พระธรรมทูตมาอยู่จำพรรษา ในปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 232 รูป

นับเป็นโอกาสดี ที่เจ้าประคุณสมเด็จทั้ง 2 รูป ได้มาร่วมงานประชุมสามัญประจำปี ของคณะ          สงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 28  ณ วัดพุทธดัลลัส  และเป็นประธานประในพิธีปิดทองผังลูกนิมิต  ผูกพัทธสีมา และฉลองอุโบสถ พร้อมกัน

กระผมมีความยินดี ที่ได้ต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จทั้ง  2 รูป ตลอดพระเถรานุเถระ จากประเทศไทย ทุกรูป และในการนี้ เกล้าฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ้าประคุณสมเด็จ ทั้ง 2รูป พระเดชพระคุณ คงได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อโปรดนำไปพิจารณา และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

            ดังนั้น เกล้าฯ กระผมในนาม ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา กราบขอบคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี  พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์  พระเถรานุเถระ จากประเทศไทยทุกรูป  ตลอดจน            เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนแห่งชาติ ที่ได้มองเห็นความตั้งใจของการปฏิบัติงานของ   พระธรรมทูตไทย ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ ประเทศสหรัฐอเมริกานี้

            สุดท้ายนี้  ขอให้พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จทั้ง 2 รูป พระเถรานุเถระ  ได้มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่     เป็นที่พึ่งให้กับ เกล้ากระผม และหมู่คณะ ตราบนานเท่านาน

 

พระเทพสารสุธี           เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส  กล่าวต้อนรับ  และแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า            ได้รับเงินสนับสนุนการประชุม          จากสำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ เพื่อจัดประชุม         สามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุต          ในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 28 / 2555  โดยผ่านทาง         เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี           เป็นจำนวนเงิน 6,000.00  ดอลล่าร์

Mr.Forrest Smith กงศุลกิตติมศักดิ์ ประจำนครดัลลัส  กล่าวถวายการต้อนรับ

            กระผม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานและกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมประชุม ได้เห็นคณะสงฆ์ มาพร้อมเพียงกัน             ประกอบพิธีอันสำคัญ ที่เมืองดัลลัส ในครั้งนี้ ได้เห็นการก่อสร้างวัดอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบ  ไทย มาตั้งอยู่ ณ เมืองดัลลัส  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระสงฆ์ทุกรูปคงได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยม             เมืองดัลลัสอีก  ขอขอบคุณ

 

ระเบียบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27 / 2554 ณ วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม  เมื่อวันที่   11– 12   มิถุนายน  2554

ที่ประชุมมีมติ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27 / 2554  ถูกต้องตามระเบียบ

                        พระวิธูรธรรมาภรณ์  รองประธานกรรมการ รูปที่ 2 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายนามพระสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น  มีทั้งหมด  83 รูป และได้มอบ  รายนามผู้เข้าร่วมประชุมที่ถูกต้องให้ทางกองงานเลขานุการได้ ถ่ายเอกสารถวายให้ที่ประชุมทราบแล้ว

 

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1    เรื่องโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช2554  ตามมติที่ประชุม ครั้งที่  27 / 2554  ได้มอบให้  วัดพุทธไทยถาวรฯวัดนิเทศศาสนคุณ  และวัดป่าธรรมชาติ   และวัดที่มีความพร้อม เป็นผู้ดำเนินการนั้นได้มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบท  ในครั้งนี้ จำนวน  46 รูป

                    3.2       เรื่องการสร้างอนุสรณ์รูปเหมือน ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม

อดีตประธานที่ปรึกษา  สำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม 

พระครูศาสนกิจวิเทศ   ได้กล่าวชี้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ รูปเหมือน        ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม อดีตประธานที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรทูตไปต่างประเทศ ได้นำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดอลาสก้าญาณวนาราม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงฆ์ของ ที่ประชุมทุกประการ   จึงแจ้งมาเพื่อทราบ .

3.3      เรื่องเสนอการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตใน 4 ทวีป

ที่ประชุมมีมติ    พระราชปริยัติวิมล รองอธิการบดีวิทยาลัยเขตร้อยเอ็ด ได้ ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่าที่ไม่สามารถจัดประชุมตามกำหนดเดิม เพราะ ปี 2554 ที่ผ่านมา เกิดมหาอุทกภัยขึ้น ที่ประเทศไทย จึงต้องเลื่อนมา เป็น เดือนพฤศจิกายน ปี 2555 แทนส่วนวันเวลา สถานที่นั้น จะแจ้งให้ทราบต่อไป

                        3.4     ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2554 พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์  1 รูป คือ พระเทพสารสุธี  และได้รับการแต่งตั้งสมณะศักดิ์  2 รูป คือ พระมหาบุญมี ฐิติงฺกโร เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม รัฐจอร์เจีย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูวีรธรรมวิเทศ  และพระรัศมี      ชุติรธโร เจ้าอาวาสวัดพุทธางกูร รัฐวอชิงตัน ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่  พระครูวิเทศธรรมปภา

            ที่ประชุมรับทราบและอนุโมทนา

 

เวลา 10.30 น.              : พักการประชุม

เวลา 11.00 น.  :          ฉันภัตตาหารเพล

เวลา 13.00 น.  :           ประชุมภาคบ่าย

 

            3.5.      เรื่องคณะกรรมการบริหารแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

พระราชสิทธิโมลี   ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้แถลงผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ได้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการเจ้าวาสวัดอริโซน่า โดยมอบนโยบายในการบริหารวัดให้แก่ พระสมุห์ ไพฑูรย์ ฐิตาโก เป็นดูแลวัดอย่างใกล้ชิด วัดนี้แม้จะปลอดหนี้ต้นทุนและดอกเบี้ยจากธนาคารแล้วก็ตาม แต่ยังเป็นหนี้ปราศจากดอกเบี้ยที่วัดต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนผู้ให้วัดป่าอริโซน่ากู้ยืม ในปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ฯได้แต่งตั้งให้ พระสมุห์ ไพฑูรย์ ฐิตาโภ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส

2. วัดปุญญวนาราม เนื่องจากอตีตเจ้าอาวาส (พระครูธรรมธร สมหมาย อชิโต)ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารวัดได้ถวายให้ ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตฯ สรรหาพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส วัดนี้แบกภาระหนี้สินจากธนาคารที่ให้เงินกู้ยืมซื้อที่ดินและสร้างเสนาสนะถาวร ฉะนั้นการสรรหาพระภิกษุที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสค่อนข้างยาก ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ฯจึงปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสคณะกรรมการบริหารวัดชุดปัจจุบันซึ่งเป็นคณะกล้าหาญค้ำประกันหนี้สิน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง เช่น ประกาศเชิญชวนชิมรสอาหารในวัดทุกอาทิตย์เป็นต้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการใช้จ่ายในวัด

            3.  เนื่องจากอดีตรักษาการเจ้าอาวาส (พระเรวัต ธมฺมธโร)ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาส พระวิธูรธรรมาภรณ์ และ  พระครูสังฆรักษ์ บุญธรรม ปญฺญาสาโร เป็นที่ปรึกษา   ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตฯ ได้เรียนกรณีวัดรัตนวนารามให้คณะกรรมการบริหารสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

            4.ได้เดินทางไปช่วยแก้ปัญหา ให้กับวัดต่างๆ  และให้การบรรพชา อุปสมบทตามวัดต่าง ๆ  เยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตตามวัดต่าง ๆในประเทศสหรัฐอเมริกา

เหรัญญิก และกองงานเลขานุการ

ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับระเบียบกองทุนสงเคราะห์ คณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศ   สหรัฐอเมริกา ปีพุทธศักราช  2554  เพิ่มเติม

            3.6.      แถลงชี้แจงประวัติสังเขป ของวัดที่ขอตั้งใหม่

ที่ประชุมมีมติ   พระราชสิทธิโมลี  ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับวัดที่ขอตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฏระเบียบการก่อตั้งวัด ปีพุทธศักราช  2546 ซึ่งได้เสนอเข้ามา

ตามลำดับ คือ ;-

          1. สำนักสงฆ์วัดเคนตั๊กกี้โพธิวนาราม  Frankfort  Kentucky

          2. สำนักสงฆ์วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน   Colorado

          3. สำนักสงฆ์วัดอรัญญธรรมาราม   Lexington  Virginia

โดยอยู่ในความดูแลของ คณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาทั้ง

            3.7 เรื่องพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท (จำลอง)

ที่ประชุมมีมติ  พระภาวนาญาณวิเทศ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เป็นฯ วีดีโอ และจะไปประกอบตั้งอยู่          ณ  วัดป่าธรรมชาติ  เมืองลาพวนเต้   รัฐแคลิฟลอเนีย

 

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

            4.1       การพิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่

ที่ประชุมมีมติ  มีมติรับรองให้สำนักสงฆ์นิเทศศาสนคุณ –ฟลอริดา  ขึ้นเป็นวัดในสังกัดถูกต้อง

                        ตามกฏระเบียบการก่อตั้งวัด ปีพุทธศักราช  2546

          4.2       เสนอการแต่งตั้งเจ้าอาวาส ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาส มาครบ 1 ปี

ที่ประชุมมีมติ    รับรองให้เป็นเจ้าอาวาส ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร   มีรายนามดังนี้  

                     1. พระพิชิต     ฉายา  ธมฺมวิชิโต     พรรษา 33   อายุ 53

               วิทยฐานะ น.ธ. เอก ม.ศ. 5  วัดสโปแคนธัมมาราม  เมือง  Spokane  รัฐวอชิงตัน

           2. พระครูสังฆรักษ์สรวิชญ์    ฉายา   มารชิโน   พรรษา16  อายุ 36

                        วิทยฐานะน.ธ. เอก ศนบ.   วัดนิเทศศาสนคุณ- ฟลอริดา  เมือง Okeechobee รัฐฟลอริดา

                    3. พระมหาพรพิรุณ  ฉายา  ภูริปญฺโญ  พรรษา11   อายุ 32

                        วิทยฐานะน.ธ. เอก  ปธ. 3 ศนบ.     วัด วัดนิเทศศาสนคุณ      เมือง  Marble  falls รัฐเทกซัส

                    4. พระครูวินัยธรปริพัฒน์    ฉายา จิณฺณธมฺโม  พรรษา18 อายุ   43

                        วิทยฐานะน.ธ. เอก  ปริญญาตรี     วัดสิริจันทราวาส   เมือง Lion Lake  รัฐมินิโซต้า

                    5. พระครูธรรมธรสมหมาย  ฉายา อชิโต  พรรษา 31   อายุ  55

                       วิทยฐานะ  นักธรรมเอก   วัดธรรมบูชา   เมือง Sanantonio,   รัฐเทกซัส

         4.3       ปัญหาการขอต่อหนังสือเดินทางและระเบียบการขอพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจ  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(ประธานกรรมการสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต ไปต่างประเทศ นำเสนอ และตอบคำถาม)

ที่ประชุมมีมติ  ให้คณะกรรมการบริหาร 7 รูป ได้สรุปปัญหาทั้งหมดแล้วนำเสนอ กราบเรียน          พระธรรมเมธาจารย์ ประธานในที่ประชุม เพื่อนำเข้าไปเสนอให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแล   พระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่งมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ ;-

 

ข้อควรที่นำเสนอต่อที่ประชุม ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  มีดังนี้.

            เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภูมิประเทศที่มีพุทธศาสนิกชน และจำนวนวัดที่เพิ่มขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พระธรรมทูต ในการออกมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ ต่างประเทศ

            1.  ที่ประชุมเสนอให้การพิจารณารายชื่อพระธรรมทูต ผู้ที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจ ยังต่างประเทศ เข้าสู่วาระที่ประชุมของมหาเถรสมาคม ทุกเดือน

            เหตุผล  เพื่อเป็นการต่อเนื่องให้พระธรรมทูต ไม่ขาดช่วง และเป็นการส่งเสริมให้การเผยแผ่พระธรรมทูตในต่างประเทศให้ทันกับสถานะการณ์ (ในส่วนการขอวีซ่าเข้าประเทศ  สหรัฐอเมริกา ของพระธรรมทูต ต้องใช้เวลาประมาณ  6 เดือน

            2.  ที่ประชุมเสนอให้สำนักงานกำกับดูแล พระธรรมทูต ได้พิจารณาการต่อหนังสือเดินทาง ของพระธรรมทูต ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม จาก 9 เดือน ให้เหลือเพียง 6 เดือน ตามมาตรฐานของ        ทางราชการ

            เหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล คือ หนังสือเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า  6  เดือน ในการยื่นหนังสือเดินทาง อันเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ และความมั่นใจของพระธรรมทูต

            3.ให้เพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมภาคศาสนพิธี ให้พระธรรมทูตที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจ ยังต่างประเทศ โดยผ่านสำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูต เน้นเรื่องการปฏิบัติเรื่อง           ศาสนพิธีเบื้องต้น ใน 3 เดือน ( ของการอบรม )

            เหตุผลเพื่อเป็นประหยัดเวลา และไม่ต้องมาทำงานซ้ำซ้อนอีก

            4.   ให้สำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบรับส่งเอกสารต่างๆ ของพระธรรมทูต ที่ไปติดต่อเรื่องการขอตัวมาปฏิบัติศาสนกิจ และต่อหนังสือเดินทางให้ชัดเจน

            เหตุผลเพื่อสะดวกในการติดต่อเอกสารและประสานงาน เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศ ทั้ง 4     ทวีป ให้ชัดเจน

            5.  ให้สำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้ช่วยตรวจสอบเอกสาร ของพระธรรมทูต ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจ ให้ถูกต้อง และเมื่อมีส่วนใดขาด หรือบกพร่อง ให้แจ้งมาที่สำนักงานต้นสังกัด หรือสำนักงานประธาน-เลขานุการ ของทวีปนั้น ๆ ให้ชัดเจน

            เหตุผลเพื่อสำนักงานต้นสังกัด จะได้ประสานงานและ แจ้งให้พระธรรมทูต ได้นำเอาเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์ ไปแจ้งต่อสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพื่อดำเนินต่อไป

           1. ให้สำนักงานกำกับดูแล พระธรรมทูต ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานเผยแผ่

               พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในต่างประเทศ เป็นรูปธรรม เช่น

          2. เงินสนับสนุนการประชุมสามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในต่างประเทศ ทุกทวีป

          3. ให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม หนังสือเดินทางของพระธรรมทูต ที่ผ่านมติมหาเถ

              สมาคม  ที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ยังต่างประเทศ

            4.4  นโยบายการบริหาร และยุทธศาสตร์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ของพระธรรมทูต

ที่ประชุมมีมติ   รับรองแบบพัฒนา และยุทธศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการบริหาร เสนอ

            4.5       กำหนดสถานที่ และวันประชุมในปีต่อไป  ( 2556 )

ที่ประชุมมีมติ    เป็นเอกฉันท์ ให้ วัดพุทธราเล่ย์ ญาณสังวราราม เมือง   Knigthdate  North Carolina  เป็นสถานที่จัดประชุมสามัญ ครั้งที่   29 / 2556  ประจำปีพุทธศักราช  2556 –2013

ระหว่างวันที่   15 –16  มิถุนายน  2556

            4.6       เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2555 - 2557

ที่ประชุมมีมติ   รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่   ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้ ;-

 

        1. พระราสิทธิโมลี                                 เป็น ประธาน

        2. พระวิธูรธรรมาภรณ์                           เป็น รองประธาน รูปที่  1

        3. พระวิบูลย์ธรรมวิเทศ                        เป็น รองประธาน รูปที่  2

        4. พระภาวนาญาณวิเทศ                      เป็น เลขานุการ

        5. พระครูวินัยธรถวิล อตฺตคุตฺโต           เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ รุปที่  1

        6. พระครูโสภณธรรมวิเทศ                   เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ รุปที่  2

        7. พระภาวนาวิธานปรีชา                      เป็น เหรัญญิก

 

ระเบียบวาระที่ 5       เรื่องอื่น ๆ

        พระเถรานุเถระจากประเทศไทย ที่เดินทางมาร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นประโยชน์  ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปดังนี้

            1.  พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ

            2.  พระเทพวราลังการ วัดพระศรีมหาธาตุ

            3.  พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร

            4.  พระเทพปัญญามุนี   วัดอาวุธวิกสิตาราม

            5.  พระราชปริยัติวิมล   วัดมิ่งเมือง ร้อยเอ็ด

            6.  พระราชโสภณ         วัดราษฎร์บำรุง

            7.  พระวิสุทธิสารเถร    วัดป่าหลวงตาบัว

            8.  พระอรรถกิจโกศล   วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

            9.  พระครูปิยสีลาจารย์   วัดป่าบ้านค้อ

พระราชสิทธิโมลี   ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา  ได้เสนอยกพระเทพสารสุธีและพระนิเทศศาสนคุณ เป็นที่ปรึกษาของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุโมทนา

            พระธรรมเมธาจารย์  ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวสรุปการประชุมและให้โอวาทต่อที่ประชุม ถึงแนวทางการมารับฟังปัญหาต่าง ๆในการประชุมสามัญประจำปี  ครั้งที่  28  / 2555 ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  และจะได้นำเอาปัญหาต่างๆ  ไปเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ต่อไป

 

ปิดประชุม       เวลา :  17. 00 น.         

 

 

รับรองตามนี้

                                                           

( พระราชสิทธิโมลี )

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

( พระภาวนาญาณวิเทศ )                                 ( พระครูวินัยธรถวิล  อตฺตคุตฺโต )

เลขานุการ /  ผู้ตรวจ                                          ผู้พิมพ์  / บันทึกการประชุม

 

ระเบียบกองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

พุทธศักราช    2555

                 ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 27 / 2554  ณ  วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม  เมืองโบลิเวีย  มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  พ.ศ.  2554  เพื่อให้การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงออกระเบียบปฎิบัติไว้ดังนี้:-

            ข้อ     (1)ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  พ.ศ.  2554” 

            ข้อ     (2)อักษรย่อกองทุน  “ก.ธ.ส.อ.”                            

            ข้อ     (3)ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

            ข้อ     (4)ให้ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริการักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

            ข้อ     (5)  ที่ตั้งกองทุน  ให้เหรัญญิก ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นผู้รับผิดชอบ

หมวดที่  1

ข้อความทั่วไป

 

            ข้อ     (6)     ในระเบียบนี้

                      กองทุน  หมายความถึง  กองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  พ.ศ.  2554 

                      คณะกรรมการ  หมายความถึง  คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดูแล

                      ผู้อุปถัมภ์กองทุน  หมายความถึง กรรมการมหาเถรสมาคม  ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คณะสงฆ์  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไป                                

หมวดที่  2

วัตถุประสงค์กองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

            ข้อ    (7)    เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาให้เจริญมั่นคง

            ข้อ    (8)     เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกาให้มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  สามารถแสดงธรรมแก่ชาวต่างชาติ และผู้ที่มีความสนใจในพุทธศาสนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้พระพุทธศาสนาสถิตสถาพรอย่างมั่นคงสืบไป

            ข้อ    (9)    เพื่อเปิดโอกาสให้วัดที่มีการตั้งวัดและมีเจ้าอาวาสที่ถูกต้องสามารถกู้ยืมเงินกองทุนไปบูรณพัฒนาวัดยามเกิดภัยธรรมชาติได้  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร         

            ข้อ   (10)   เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

หมวดที่  3

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

            ข้อ   (11)      คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้:-

(1)   บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

(2)   รับผิดชอบการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์  และถูกต้อง

(3)   จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานของกองทุนฯ และบันทึกข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการอำนวยการ

(4)   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพื่อดำเนินงาน จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  รายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อเสนอต่อประชุมสามัญประจำปีของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                                                                                                         

หมวดที่  4

รายได้หรือทรัพย์สินของกองทุนฯ

 

            ข้อ    (12)     เงินหรือทรัพย์สินกองทุนประกอบด้วย

(1)   เงินรับบริจาค จากผู้อุปถัมภ์  ข้อ  6  (หมวดที่  1 )

(2)   เงินอุดหนุนจากภาครัฐและเอกชนทั้งใน และต่างประเทศ

(3)   เงินสมทบจากวัดต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และดอกผลของเงินกองทุน

(4)   รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้มาในกิจการของกองทุน

 

หมวดที่  5

การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ

 

            ข้อ   (13)     การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนให้ถือตามวัตถุประสงค์เป็นหลัก  หรือตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาของแต่ละปี  อันสืบเนื่องจากเหตุปัจจัยทางด้านสังคมทั้งนี้เงินรายได้ต้องนำฝากธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนฯ

            ในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีแต่ละครั้ง  ประธาน  เลขานุการ และเหรัญญิก ต้องเป็นผู้ร่วมกันอนุญาต

(1)    การรับเงินของกองทุนให้รับใน 4 ลักษณะ ดังนี้

(1.1)      เงินสดหรือการรับเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร

(1.2)      เช็ค

(1.3)     ตั๋วแลกเงินหรือ ( Money Order)

(1.4)      อื่น ๆ

(2)   หลักฐานในการรับเงินกองทุนฯ  ทุกครั้ง  ผู้รับผิดชอบต้องออกใบอนุโมทนาบัตรในนามคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยการลงนามของประธาน หรือเหรัญญิก สำหรับแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแบบขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดให้มีหลักฐานการรับเงินในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

(3)   การสั่งจ่าย

คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินกองทุน ภายใต้วัตถุประสงค์หรือกรอบแผนงานโครงการกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน  โดยมีการแยกประเภทในการจ่ายอย่างชัดเจนใน กิจกรรม3ประเภทดังนี้

(3.1)  ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ  อันเกิดจากภัยธรรมชาติ ในประเทศ และระหว่างประเทศ

(3.2)  ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ในองค์กรของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่น ช่วยเหลือภิกษุอาพาธ หรือการเรียนภาษาต่างประเทศของ พระธรรมทูตที่เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามระเบียบของสำนักงานกำกับดูแล พระธรรมทูตไปต่างประเทศ

(3.3)  ส่วนกรณีในการสั่งจ่าย อื่นๆ นั้นให้คณะกรรมการบริหารกองทุน เป็นผู้พิจารณา ให้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของกองทุนนี้

(4)    หลักฐานในการจ่ายเงินของกองทุน

(4.1)  การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ ข้อ 7 ถึง ข้อ 10 กองทุนต้องจัดให้มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงิน  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแบบขึ้นเอง  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง ต้องให้เจ้าอาวาสของวัดมอบหมายไวยาวัจกรวัดนั้น ๆ เป็นผู้รับแทน

(4.2) การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร ให้กองทุนเก็บหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

            ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีหลักฐานการจ่ายเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

                 ข้อ   (15) ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

  ตั้งแต่วันที่   3     เดือน  พฤษภาคม   พุทธศักราช  2555

 

 

(พระราชสิทธิโมลี)

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

หมายเหตุ           ให้ยกเลิกระเบียบกองทุน พุทธศักราช  2554  ให้ใช้ระเบียบกองทุน ปี  2555 แทน

                                ซึ่งรายละเอียด และระเบียบกองทุนใหม่นี้ ได้ พิมพ์ถวายทุกรูป ในที่ประชุมแล้ว

 

นโยบายการบริหาร และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

 

                    อาศัยอำนาจระเบียบบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหัฐอเมริกา  พุทธศักราช  2535  เพื่อให้การบริหารคณะสงฆ์ และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูต ที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ต่างประเทศ  ได้มีประสิทธิภาพ และมั่นคงถาวรสืบต่อไป จึงเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้ :-

1.  อนุกรรมการฝ่ายการศึาษา

2.  อนุกรรมการฝ่ายการเผยแผ่

3.  อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

4.  อนุกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ

1.ด้านการศึาษา

1.1 สายปริยัติธรรม (ธรรมศึกษา)

1.2 สายสามัญ (พุทธศาสนาวันอาทิตย์)

1.3 ภาษาอังกฤษ(ส่งเสริมพระธรรมทูตได้เรียนภาษาอังกฤษ)

1.1 ฝ่ายปริยัติธรรม (ธรรมศึกษา) สายสามัญ (พุทธศาสนาวันอาทิตย์)

            และ ภาษาอังกฤษ (ส่งเสริมพระธรรมทูตได้เรียนภาษาอังกฤษ)

                        1.1.1 หลักการดำเนินการ

                                    (1) ส่งเสริมสำนักเรียนที่เปิดแล้ว (ปัจจุบันมี 6 สำนักเรียน )

                                    (2)  ส่งเสริมให้มีการเปิดเพิ่มเติม

                                    (3)สนับสนุนด้านจัดทำหลักสูตร, อุปกรณ์การเรียน ครูสอนและนักเรียน

                                    (4)  อื่น ๆ

                        1.1.2 คณะกรรมการดำเนินการ

                                    1. พระราชสิทธิโมลี                                                  ที่ปรึกษา

                                    2.  พระเทพสารสุธี                                                    หัวหน้าฝ่าย

                                    3.  พระภาวนาญาณวิเทศ                                          รองหัวหน้าฝ่าย

                                    4.  พระครูปลัดคำรณ                                                 เลขานุการ

                                    5.  พระครูวินัยธรอุดม   อุตฺตมสีโล                            ผู้ช่วยเลขานุการ

                                   

สำนักเรียนที่มีอยู่ปัจจุบัน

1.สำนักเรียนวัดป่าธรรมชาติ                           2.สำนักเรียนวัดพุทธดัลลัส

3.สำนักเรียนวัดวอชิงตันพุทธวนาราม                        4.สำนักเรียนวัดพุทธบูชา

5.สำนักเรียนวัดญาณรังษี                    6.สำนักเรียนวัดพุทธไทยถาวรวนาราม

 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่มีอยู่ปัจจุบัน

1.  โรงเรียนวัดป่าธรรมชาติ                             2.  โรงเรียนวัดพุทธดัลลัด

3.  โรงเรียนวัดวอชิงตันพุทธวนาราม              4.  โรงเรียนวัดพุทธบูชา

5.  โรงเรียนวัดพุทธรัตนราม                           6.  โรงเรียนวัดพุทธไทยถาวรวนาราม

 

2.ด้านการเผยแผ่

            2.1 หลักการดำเนินการ

                                    (1) เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ

                                    (2) เผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

                                    (3) จัดทำอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการเผยแผ่เช่น ซีดี หนังสือ และสื่อต่างๆ

(4) อื่น ๆ

2.2 คณะกรรมการดำเนินการ

                                    1.  พระวิธูรธรรมาภรณ์                                                         ที่ปรึกษา

                                    2.  พระภาวนาวิธานปรีชา                                                     หัวหน้าฝ่าย

                                    3.  พระวิจิตธรรมภาณี                                                           รองหัวหน้าฝ่าย

                                    4.  พระครูโสภณธรรมวิเทศ                                                  เลขานุการ

                                    5.  พระครูธรรมธรสมพร                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ

            3.ด้านประชาสัมพันธ์

            3.1 หลักการดำเนินการ

                                    (1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

                                    (2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดคณะธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

                                    (3) จัดทำอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานกิจกรรมของ

                                     ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

(4) อื่น ๆ

3.2 คณะกรรมการดำเนินการ

                                    1.  พระภาวนาญาณวิเทศ                                                     ที่ปรึกษา

                                    2.  พระวิบูลธรรมวิเทศ                                                          หัวหน้าฝ่าย

                                    3.  พระครูวิเทศศาสนคุณ                                                      รองหัวหน้าฝ่าย

                                    4.  พระครูวินัยธรถวิล  อตฺตคุตฺโต                                          เลขานุการ

                                    5.  พระรักษพล            กุลวฑฺฒโน                                        ผู้ช่วยเลขานุการ

                                    6.  พระมหาอัมพร        อนุตโร                                               ผู้ช่วยเลขานุการ

 

4.ด้านสาธารณูปการสงเคราะห์

            4.1 หลักการดำเนินการ

                                    (1) จัดกิจกรรมช่วยเหลือวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

                                    (2) สงเคราะห์ ช่วยเหลือบุรณาการ ซ่อมแซมวัดอื่น ที่มีความจำเป็น

                                    (3) ให้บริการด้าน ความรู้ในการก่อสร้าง และดูงานในวัดต่างๆ ของคณะ

                                          สงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

(4) อื่น ๆ

4.2 คณะกรรมการดำเนินการ

                                    1.  พระราชสิทธิโมลี                                                 ที่ปรึกษา

                                    2. พระครูวิทูรธรรมนิเทศ                                           ที่ปรึกษา

                                    3  พระครูมหาพุทธเจตยาภิบาล                                หัวหน้าฝ่าย

                                    4. พระครูวิเศษศาสนกิจ                                            รองหัวหน้าฝ่าย

                                    5. พระมหาเสรี     กนฺตจารี                                        เลขานุการ

                                    6. พระครูพุทธพากยประกาศ                                    ผู้ช่วยเลขานุการ

                                    7. พระครูวีรธรรมวิเทศ                                             ผู้ช่วยเลขานุการ

                                   

 

แต่งตั้ง  ณ  วันที่    3      เดือน   พฤษภาคม    พุทธศักราช 2555

 

 

( พระราชสิทธิโมลี )

ประธานกรรมการบริการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา