Get Adobe Flash player

วัดป่าธรรมชาติ

WatpaLA-App

WatpaLA-Youtube

คำนำ

       คณะสงฆ์ธรรมยุตได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาเกือบ ๓๐ กว่าปี โดยพระธรรมทูตชุดแรก ๆ ได้รวบรวมศรัทธาญาติโยมสร้างวัดขึ้นมา ต่อมาเมื่อมีวัดเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงได้จัดเป็นองค์กรขึ้น เพื่อบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อว่า “คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา” ในการบริหารมีคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑. คณะกรรมการอำนวยการ เจ้าอาวาสวัดธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา เป็นกรรมการอำนวยการโดยตำแหน่ง

๒.คณะกรรมการบริหาร จากการเลือกตั้งของคณะกรรมการอำนวยการ และแต่งตั้งโดยเจ้าคณะ ใหญ่ธรรมยุต มีจำนวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย ประธาน, รองประธาน ๒ รูป, เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ รูป, และเหรัญญิก มีวาระคราวละ ๒ ปี

       นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อพบปะปรึกษาหารือในการ บริหารวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในการประชุมแต่ละครั้ง ย่อมมีการบันทึกการประชุมเพื่อเป็น เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๔ ณ วัดแคโรไลน่า พุทธจักรวนาราม วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทางกองงานเลขานุการได้สรุปบันทึกการประชุมดังที่เคย ปฏิบัติมา และจัดเป็นรูปเล่มดังที่ปรากฏขณะนี้

       ฉะนั้น หนังสือสรุปรายงานการประชุมสามัญประจำปีเล่มนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย และขอ ขอบพระคุณพระเถรานุเถระจากประเทศไทย พระธรรมทูต ขออนุโมทนา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมประชุม และทุกท่านโดยเฉพาะ เจ้าภาพ คือวัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกา ที่มีส่วนช่วยทำให้การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๔ นี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีการผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องด้านข้อมูล กรุณาแจ้งให้ผู้จัดทำได้รับทราบ เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป

        อนึ่ง ในที่ประชุมได้กำหนดให้ วัดพุทธดัลลัส เป็นสถานที่จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๘ /๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

กำหนดการประชุมสามัญประจำปี                                             

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม (เสนอเซ็นร่วมประชุม)                        

ระเบียบวาระการประชุม                                                           

รายงานบันทึกการประชุม ประจำปี ครั้งที่ ๒๗ / ๒๕๕๔               

ระเบียบการกองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา 

หลักฐานเบิกจ่ายเงินคณะสงฆ์ธรรมยุต                                                                 

ภาพบรรยากาศการประชุม               

 

 

๑๕

๒๐

 

 

กำหนดการประชุมสามัญประจำปี

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๔

ร่วมกับสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ วัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม เมืองโบลิเวีย มลรัฐนอร์ธ แคโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๗.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต (เฉพาะกิจ)

เวลา ๒๐.๐๐ น. เลิกประชุม

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมภาคเช้า

-พระธรรมเมธาจารย์จุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัย

- อ่านพระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

- เปิดประชุมสามัญประจำปี

-พระราชสิทธิโมลี ถวายรายงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

-พระวิธูรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนารามกล่าวต้อนรับ

-ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ถวายข้อคิดเห็น

-ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายข้อคิดเห็น

เวลา ๑๐.๓๐ น. พักการประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสามัญประจำปีภาคบ่าย

เวลา ๑๗.๐๐ น. เลิกประชุม

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๘.๐๐ น. ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมภาคเช้า

-ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

-พิธีมอบใบตราตั้งเจ้าอาวาส หรือรักษาการเจ้าอาวาส

-เรื่องข้อเสนอแนะของพระเถรานุเถระและผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานที่ประชุมกล่าวสัมโมทนียกถา ปิดประชุม

เวลา ๑๐.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา

และแสดงมุทิตาสักการะพระวิบูลย์ธรรมวิเทศ, พระเอกพล พลวุฑฺโฒ

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี

 

* * * * * * * * *

รายชื่อพระเถรานุเถระ

ที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๔

ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔

ณ วัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม 

เมือง โบลิเวีย  มลรัฐนอร์ธ แคโรไลน่า สหรัฐอเมริกา

ที่

ชื่อ - ฉายา

ตำแหน่ง

ลงนาม

๑.

พระธรรมเมธาจารย์

 

 

๒.

พระเทพดิลก

 

 

๓.

พระเทพปริยัติวิมล

 

 

๔.

พระราชปริยัติวิมล

 

 

๕.

พระครูธีรสารปริยัติคุณ

 

 

๖.

พระเทพสารมุนี

 

 

๗.

พระราชสิทธิโมลี

 

 

๘.

พระวิบูลธรรมวิเทศ

 

 

๙.

พระราชสุวรรณเมธี

 

 

๑๐.

พระครูโสภณธรรมวิเทศ

 

 

๑๑.

พระภาวนาญาณวิเทศ

 

 

๑๒.

พระครูพุทธพากยประกาศ

 

 

๑๓.

พระนิเทศศาสนคุณ

 

 

๑๔.

พระครูวิเทศศาสนคุณ

 

 

๑๕.

พระครูวิทูธรรมนิเทศ

 

 

๑๖.

พระวิธูรธรรมาภรณ์

 

 

๑๗.

พระมหาบุญมี ฐิติงฺกโร

 

 

๑๘.

พระครูวินัยธรอุดม อุตฺตมสีโล

 

 

๑๙.

พระครูวิเศษศาสนกิจ

 

 

๒๐.

พระอมรมุนี

 

 

๒๑.

พระภาวนาวิธานปรีชา

 

 

๒๒.

 

 

 

๒๓.

พระวิจิตรธรรมภาณี

 

 

๒๔.

พระครูวรพรตศีลขันธ์

 

 

๒๕.

พระครูวินัยธรถวิล อตฺตคุตฺโต

 

 

๒๖.

พระถาวร  ฐิตคุโณ

 

 

๒๗.

พระครูสาสนกิจวิเทศ

 

 

๒๘.

พระนิโรจน์ ฐิตคุโณ

 

 

๒๙.

พระครูธรรมธรสมพร ถิรสํวโร

 

 

๓๐.

พระมหาวัฒนา ปญฺญาวโร

 

 

๓๑.

พระมหาบำเพ็ญ พุทธญาโณ

 

 

๓๒.

พระครูปลัดบุญเลี้ยง ธมฺมวโร

 

 

๓๓.

พระครูคัมภีปญฺญาภรณ์

 

 

๓๔.

พระดักลาส เขมสนฺโต

 

 

๓๕.

พระครูวินัยธรสมาน ปสนฺนจิตโต

 

 

๓๖.

พระครูสิทธิญาณมงคล

 

 

๓๗.

พระเฉลิม สุธีโร

 

 

๓๘.

พระธรรมรักษ์ สิริปญฺโญ

 

 

๓๙.

พระอนุวัช โชติปาโล

 

 

๔๐.

พระเรวัตร ธมฺมธีโร

 

 

๔๑.

พระครูสังฆรักษ์คำพอง ปญฺญาวุโธ

 

 

๔๒.

พระครูมหาพุทธเจติยาภิบาล

 

 

๔๓.

พระเมธี ธีรปญฺโญ

 

 

๔๔.

พระประดิษฐ์ อภิชาโต

 

 

๔๕.

พระครูสังฆรักษ์จันที ณฏฺฐาโน

 

 

๔๖.

พระครูปลัดสุเมทต์ ฐานิโก

 

 

๔๗.

พระครูวิจิตรศีลคุณ

 

 

๔๘.

พระใบฏีกาสมหมาย นิมฺมโล

 

 

๔๙.

พระเริ่มชัย ชินวํโส

 

 

๕๐.

พระรัศมี ชุตินฺธโร

 

 

๕๑.

พระมหาเสรี  กนฺตจารี

 

 

๕๒.

พระครูสมุห์บุญธรรม ปญฺญาสาโร

 

 

๕๓.

พระครูปลัดภาค  สิริปญฺโญ

 

 

๕๔.

 

 

 

๕๕.

พระประเสริฐ สฺปญฺโญ

 

 

๕๖.

พระรักษพล กุลวฑฺฒโน

 

 

๕๗.

พระมหาถวิล  วรคุโณ

 

 

๕๘.

พระใบฏีกาบุญจันทร์ วิสุทฺโธ

 

 

๕๙.

พระครูสังฆรักษ์สรวิชญ์ มารชิโน

 

 

๖๐.

พระทศชิต  สุเมโธ

 

 

๖๑.

พระจรัส  อภิโชโต

 

 

๖๒.

พระสันติ  สนฺติกโร

 

 

๖๓.

พระวิชัย  สุภโร

 

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ลงนาม

หมายเหตุ

๑.

ดร. อำนาจ  บัวศิริ

รองผู้อำนวยการ พศ.

 

 

๒.

นายยุทธศักดิ์  แก้วพระพาน

เจ้าหน้าที่ พศ.

 

 

๓.

Mayor of  Bolivia City 

 

 

 

ระเบียบวาระ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ครั้งที่ ๒๗ / ๒๕๕๔

--------------------------

วันศุกร์ ที่ ๑๐มิถุนายน ๒๕๕๔

เริ่มประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. ประชุมนอกรอบ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

(พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหาร ธสอ. เป็นประธานที่ประชุม)

วาระที่ ๑เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่องการสร้างอนุสรณ์รูปเหมือน ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม
อดีตประธานที่ปรึกษา สำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม

๑.๒ เรื่องการได้รับเงินสนับสนุนการประชุมจากสำนักงานกำกับดูแล

พระธรรมทูตไป ต่างประเทศ และจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เพื่อจัดประชุมสามัญประจำปี๒๕๕๔ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

วาระที่ ๒เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๖ / ๒๕๕๓

ณ วัดฟลอริด้าธรรมาราม เมื่อวันที่ ๑๒– ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

วาระที่ ๓เรื่องสืบเนื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ระเบียบการรับและใช้จ่ายเงินกองทุนของคณะสงฆ์ธรรมยุต

ในประเทศ สหรัฐอเมริกา

๓.๒ เรื่องโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

เลิกประชุม เวลา ๒๑.๐๐ น.

 

วันเสาร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประชุมภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

วาระที่ ๑ประธานกล่าวเปิดการประชุม

พระธรรมเมธาจารย์ จุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย / อ่านพระโอวาท

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช / กล่าวเปิดการประชุม

พระราชสิทธิโมลี ถวายรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

พระวิธูรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม กล่าวต้อนรับ

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ถวายข้อคิดเห็น

ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายข้อคิดเห็น

The Mayor of Bolivia City ถวายข้อคิดเห็น

 

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๖ / ๒๕๕๓ ณ วัดฟลอริด้าธรรมาราม

เมื่อวันที่ ๑๒– ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

 

วาระที่ ๓เรื่องสืบเนื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ระเบียบการรับและใช้จ่ายเงินกองทุนของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ สหรัฐอเมริกา

๓.๒ เรื่องโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

เวลา ๑๐.๓๐ น. พักการประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมภาคบ่าย

 

วาระที่ ๔เรื่องคณะกรรมการบริหารแถลงผลงานในรอบปี

(ประธานกรรมการบริหาร หรือ กองเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอที่ประชุม)

 

วาระที่ ๕เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องการพิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่

๕.๒ เรื่องเสนอการแต่งตั้งเจ้าอาวาส ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาส มาครบ ๑ ปี

๕.๓ เรื่องปัญหาการขอต่อหนังสือเดินทาง และระเบียบการขอพระธรรมทูต

มาปฏิบัติศาสนกิจ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ประธานกรรมการสงฆ์ธรรมยุต

ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูต

ไปต่างประเทศ นำเสนอและตอบคำถาม)

๕.๔ เรื่องแผนการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูต และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

๕.๕ เรื่องกำหนดสถานที่ และวันประชุมในปีต่อไป ( ๒๕๕๕ )

๕.๖ เรื่องการเสนอประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตใน ๔ ทวีป โดย อธิบดี
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

เวลา ๐๘.๐๐ น. ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมภาคเช้า

- ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

- พิธีมอบใบตราตั้งเจ้าอาวาส หรือ รักษาการเจ้าอาวาส

- เรื่องข้อเสนอแนะของพระเถรานุเถระ และผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา ๑๐. ๐๐ น. ประธานที่ประชุมกล่าวสัมโมทนียกถา ปิดประชุม

เวลา ๑๐.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา และแสดงมุทิตาสักการะ

พระวิบูลย์ธรรมวิเทศ, พระเอกพล พลวุฑโฒ

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี

รายงานบันทึกการประชุม

สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗ / ๒๕๕๔

คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

------------------

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมภาคเช้า

 

วาระที่ ๑ประธานกล่าวเปิดการประชุม

พระธรรมเมธาจารย์ จุดธูปเทียน กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย

อ่านพระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช / กล่าวเปิดการประชุม พระราชสิทธิโมลี

ประธานสงฆ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถวายรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พระวิธูรธรรมาภรณ์

เจ้าอาวาสวัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม กล่าวต้อนรับ

ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงงบประมาณในการบริหารคณะสงฆ์

พระธรรมทูตในต่างประเทศ และเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

ดร. อำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร เพื่อถวายแต่ละวัดที่ผ่านมติที่ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้ง ๗ วัด จะได้ดำเนินการ

The Mayor of Bolivia City give express ขอแสดงความยินดี และชวนให้มาเยี่ยม

ชมสถานที่ต่างๆ ของเมืองโบลิเวีย

 

วาระที่ ๒เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๖ / ๒๕๕๓ ณ วัดฟลอริด้าธรรมาราม

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

มีเอกสารประกอบ การประชุม สำนักงานกองงานเลขานุการ ธสอ. ได้แจกให้ทุกรูปในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองถูกต้อง

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ระเบียบการรับและใช้จ่ายเงินกองทุนของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ( มีหนังสือเอกสารประกอบที่ประชุม )

ที่ประชุมมีมติ ให้การรับรองระเบียบกองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอ

๓.๒ เรื่องโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

ที่ประชุมมีมติ ให้จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และโครงการ

นี้ ได้เริ่มตั้ง ตั้งวันที่ ๑ มกราคม จนถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

โซนตะวันออก ให้ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก

โซนกลาง ให้ วัดนิเทศน์ศาสนคุณ

โซนตะวันตก ให้ วัดป่าธรรมชาติ

ส่วนวัดจัดอยู่แล้ว ให้นำเอาจำนวนผู้บรรพชา-อุปสมบท และรูปที่ประกอบกิจกรรม ส่งตรงไป

ที่สำนักงานกองเลขานุการ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเสนอต่อไป

เวลา ๑๐.๓๐ น. พักการประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมภาคบ่าย

 

วาระที่ ๔เรื่องคณะกรรมการบริหารแถลงผลงานในรอบปี

(ประธานกรรมการบริหาร หรือ กองเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอที่ประชุม)

 

ที่ประชุมมีมติ สำนักงานประธาน และกองเลขานุการ ได้จัดทำหนังสือสรุปวาระการประชุม

วีซีดี ดีวีดี ประวัติวัดธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๕๒ วัด กับอีก ๔ สำนักสงฆ์ ถวายที่ประชุม

 

วาระที่ ๕เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องการพิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ วัดสโปแคนธัมมาราม รัฐวอชิงตัน

ที่ประชุมมีมติ รับรองวัดสโปแคนธัมมาราม ขึ้นเป็นวัด และรับเข้าสังกัดในคณะสงฆ์ธรรมยุต

ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเสนอแต่งตั้ง พระพิชิต ธมฺมวิชิโต เป็นรักษาการเจ้าอาวาส

ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

 

๕.๒ เรื่องเสนอการแต่งตั้งเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาส

มาครบ ๑ ปี มี ๒ รูป พระรักษพล กุลวฑฺฒโน, พระมหาเสรี กนฺตจารี

 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง

พระรักษพล กุลวฑฺฒโน เป็นเจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธัมมาราม

พระมหาเสรี กนฺตจารี เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวร นครฮิวส์ตัน

ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ อาศัยระเบียบบริหารปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศสหรัฐอเมริกา ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ หมวด ๖ ข้อ ๒

 

๕.๓ เรื่องปัญหาการขอต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูต และระเบียบการขอ พระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ที่ประชุมมีมติ พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหาร นำระเบียบข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการเข้าร่วมกับคณะสงฆ์ในสหภาพยุโรป ณ ดอลล่าน่าร์ ประเทศสวีเดนท์ จากเจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มาแจ้งในที่ประชุมสามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

 1. แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางราชการ ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ (ธ)
 2. แนวทางปฏิบัติ ในการขออนุมัติพระภิกษุ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ (ธ)
 3. แนวทางปฏิบัติ การทำประวัติพระสังฆาธิการ ที่เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ (ธ) เพื่อขอพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร หรือพระราชาคณะ
 4. เหตุผลที่ถูกปฏิเสธในการขออนุมัติต่อายุหนังสือเดินทาง หรือขอพระภิกษุเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
 5. แนวการปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ พระธรรมทูตที่จะรับตำแหน่งเจ้าอาวาส

๕.๑. อนุวัติตามเจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศใน

การใช้หลักศาสนพิธีเบื้องต้น

๑. การกราบเบญจางคประดิษฐ์ ๒. อาราธนาศีล ๕ ให้ศีล ๕

๓. อาราธนาศีล ๘ ให้ศีล ๘ ๔. อาราธนาเทศน์

๕. อาราธนาพระปริตร ๖. ชุมนุมเทวดา

๗. กล่าวคำถวายสังฆทานสามัญ และสังฆทานอุทิศ

๕.๒. ระเบียบบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

๕.๓. วิสัยทัศน์ในการบริหารวัด

แนวทางปฏิบัติในการขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจและการขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทาง

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ก. การขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตต้องมีเอกสารประกอบการขอดังนี้

๑. หนังสือของเจ้าอาวาสวัดที่ขอพระภิกษุถึงประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์

๒. แบบขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ (แบบ พธต. ๐๑)

๓. แบบขอพระภิษุมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ (แบบ พธต. ๐๒)

๔. สำเนาทะเบียนประวัติเป็นพระธรรมทูต (พธต. ๐๔) *

๕. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตไปต่างประเทศ *

๖. สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก และวิทยฐานะทางการศึกษาสายสามัญ *

๗. สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณร *

๘. อุปสมบท ๕ พรรษาขึ้นไป

ข. การขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตต้องมีเอกสารประกอบการขอดังนี้

๑. หนังสือของเจ้าอาวาสวัดที่ขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้แก่พระธรรมทูตถึงประธาน

กรรมการบริหารคณะสงฆ์

๒. แบบขอต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (แบบ พธต. ๐๓)

๓. สำเนามติมหาเถรสมาคมที่อนุมัติ ให้ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตใน

ต่างประเทศ*

๔. สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปตัวเองและหน้าที่ต่ออายุหนังสือเดินทางปรากฎ*

๕. สำเนาหนังสือย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและรับเข้าสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ*

ในกรณีที่ผู้ขอต่อ อายุหนังสือเดินทาง ย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ)

 1. แบบรายงาน การปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศของพระธรรมทูต ( ธรรมยุต )

( แบบ พธต. ๐๕ )

หมายเหตุ เครื่องหมาย *หมายถึงสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง

 

๕.๔. เรื่องแผนการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
ต่างประเทศ

ที่ประชุมมีมติ ให้แต่ละกลุ่มนำยุทธศาสตร์ และปัญหามาแก้ไขต่อที่ประชุม

กลุ่มที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเข้าถึงชุมชนในต่างประเทศ มีข้อสรุป ดังนี้

ให้พระธรรมทูต ได้กล่าวธรรมะ เพื่อเป็นการเสริมศรัทธาให้เกิดความเลื่อมใส

และเข้าใจในการนำธรรมะไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

 • ให้ทุกวัดจัดทำเอกสาร ทำวีซีดี และเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแผ่ผ่านทาง Internet
 • หรือ เว็บไซต์ ให้ชุมชนต่างๆ รับข้อมูลได้ทั่วถึง
 • จัดโครงการ ให้ความรักและห่วงใย ช่วยซึ่งกันและกัน Life of Love Community Support
 • ให้วัดเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ( Buddist of Art )
 • จัดกิจกรรม นำปฏิบัตินอกสถานที่ เพื่อให้เกิดทักษะและทัศนียภาพ

 

กลุ่มที่ ๒ กิจกรรม และยุทธศาสตร์การเผยแผ่ มีข้อสรุป ดังนี้

 • ปฏิบัติให้ดู เป็นตัวอย่าง
 • ใช้สื่อการสอนต่างๆ เช่น หนังสือ วีซีดี เทศน์, Internet หรือ เว็บไซต์
 • เปิดวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ แก่ประชาชนผู้ที่มาเยี่ยมวัด
 • ส่งเสริมสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อการเผยแผ่กิจกรรม

กลุ่มที่ ๓ การช่วยเหลือพระธรรมทูตแต่ละวัด ที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา

มีข้อสรุป ดังนี้

 • ปัญหาของพระธรรมทูต และทางออกในการช่วยเหลือพระธรรมทูต
 • เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ของพระธรรมทูตในการติดต่อสื่อสารกับชาวท้องถิ่นได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 • เรื่องเอกสารล่าช้า ในการขอพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจ
 • เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูต
 • เรื่องปัญหาประกันสุขภาพ ของพระธรรมทูต
 • ความมั่นคงของพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ให้มั่งคงได้อย่างไร

ทางออก ของปัญหา

 • เรื่องการใช้ภาษา เป็นสื่อนำเสนอ
 • ฝึกฝนตัวเองให้มากๆ ในเรื่อง การพูด การฟัง
 • แลกเปลี่ยนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้กับชาวต่างชาติ

๕.๕ เรื่องกำหนดสถานที่ และวันประชุมในปีต่อไป ( ๒๕๕๕ )

 

ที่ประชุมมีมติ ให้วัดพุทธดัลลัส เป็นสถานที่จัดประชุมสามัญประจำปี

ครั้งที่ ๒๘ / ๒๕๕๕ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

และให้วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม เป็นวัดสำรองการจัด ประชุม ในกรณีที่วัดพุทธดัลลัส ไม่สามารถจัดประชุมได้

๕.๖ เรื่องการเสนอประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต ใน ๔ ทวีป โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ที่ประชุมมีมติ รับทราบตามที่ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ได้กล่าวถึงความตั้งใจที่จะจัดประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตใน ๔ ทวีป ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน

๒๕๕๔ ในปีมหามงคล เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา

 

วาระที่ ๖เรื่องอื่น ๆ

พระธรรมเมธาจารย์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเสริมถึงยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา

เพื่อให้เกิดชุมชนในต่างประเทศศรัทธาเลื่อมใส

๑. รูปัปปมาณิกา ๒. โฆสัปปมาณิกา

๓. ลูขัปปมาณิกา ๔. ธัมมัปปมาณิกา

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

รับรองตามนี้

 

( พระราชสิทธิโมลี )

                                  ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

                               ( พระภาวนาญาณวิเทศ )                ( พระครูวินัยธรถวิล อตฺคตฺโต )

                                    ผู้ตรวจการประชุม                         พิมพ์ /บันทึกการประชุม

ระเบียบกองทุนสงเคราะห์

คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

พุทธศักราช ๒๕๕๔

---------------

        ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม เมือง โบลิเวีย มลรัฐ นอร์ธ แคโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มติว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนตามระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องระเบียบกองทุน สงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ อักษรย่อกองทุน “ก.ธ.ส.อ.”

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๕ ที่ตั้งกองทุน ณ วัดที่เหรัญญิกกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตใน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จำพรรษาอยู่

 

หมวดที่ ๑

ข้อความทั่วไป

ข้อ ๖ในระเบียบนี้

กองทุน หมายความถึง กองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. กองทุนคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. กองทุนสำนักงานกองเลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในอเมริกา
 3. กองทุนช่วยเหลือภิกษุอาพาธ
 4. กองทุน ญสส.

คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้ง ๗ รูป เป็นผู้ดูแล

ผู้อุปถัมภ์กองทุน หมายความถึง กรรมการมหาเถรสมาคม ภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและ พุทธศาสนิกชนทั่วไป

 

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์กองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ข้อ ๗ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ สหรัฐอเมริกาให้เจริญมั่นคง

ข้อ ๘ เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกาให้มีทักษะ ทางด้านภาษาต่างประเทศ สามารถแสดงธรรมแก่ชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ พระพุทธศาสนาสถิตสถาพรอย่างมั่นคงสืบไป

ข้อ ๙ เพื่อเปิดโอกาสให้วัดที่มีการตั้งวัดและมีเจ้าอาวาสที่ถูกต้อง สามารถกู้ยืม เงินกองทุนไปบูรณพัฒนาวัด ยามเกิดภัยธรรมชาติได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อ ๑๐เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญประจำปี กิจกรรมเกี่ยวกับ คณะสงฆ์ โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อ ๑๑เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลของพระภิกษุที่อาพาธ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมด

ข้อ ๑๒ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หมวดที่ ๓

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
 2. รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชี เงิน หรือทรัพย์สินในกองทุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและบริสุทธิ์ โดยยึดพระวินัยสงฆ์เป็นหลัก
 3. ดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงการ บริการได้อย่างทั่วถึง
 4. จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหากองทุนฯ และข้อเสนอ แนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ กองทุน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอการประชุมสามัญประจำของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ของทุกปี
 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ ตามความจำเป็น

 

หมวดที่ ๔

รายได้หรือทรัพย์สินในกองทุนฯ

ข้อ ๑๔ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนประกอบด้วย

 1. เงินรับบริจาคหรือเงินอุปถัมภ์จากข้อ ๖
 2. เงินอุดหุนจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อกองทุนฯ
 3. เงินสมทบจากวัดต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือดอกผลของ

กองทุนเอง

 1. รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้มาในกิจการของกองทุนเอง

หมวดที่ ๕

การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๕ การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนให้ถือตามวัตถุประสงค์ เป็นหลัก หรือตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาของแต่ละปี อันสืบเนื่องจากเหตุปัจจัยทางด้านสังคม

ทั้งนี้เงินรายได้ต้องนำฝากธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนฯ

ในการเปิดบัญชีของกองทุน คณะกรรมการต้องมอบหมายให้ประธานกรรมการและ กรรมการอื่นอีก รวม ๕ รูป ร่วมกันลงนามในการเปิดบัญชี สำหรับการเบิกจ่ายเงินจาก บัญชีแต่ละครั้ง ต้องให้ผู้ที่ลงนามในบัญชีฝาก ๓ ใน ๕ รูป ที่ร่วมกันลงนามเปิดบัญชีเป็น ผู้ร่วมกันลงนามในการเบิกจ่ายของแต่ละครั้ง

(๑) การรับเงินของกองทุนให้รับใน ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑.๑ เงินสดหรือการรับเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร

๑.๒ เช็ค

๑.๓ ตั๋วแลกเงิน หรือ Money Order

๑.๔ อื่น ๆ

(๒) หลักฐานในการรับเงินกองทุนฯ ในการรับเงินทุกครั้ง กองทุนต้องออกใบอนุโมทนาบัตรในนามคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการลงนามของ ประธานและเหรัญญิกทุกครั้ง สำหรับแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแบบขึ้นเอง

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีหลักฐานการรับเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควร

(๓) การสั่งจ่าย คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินกองทุน ภายใต้วัตถุ ประสงค์ หรือกรอบแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ กองทุน โดยมีการแยกประเภทในการจ่ายอย่างชัดเจน กิจกรรม ๔ ประเภท ดังนี้

๓.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เข้าในสำนักงานบริหาร และงานกองเลขานุการ
ของ คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๓.๒ ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่ สิ่งตีพิมพ์ อันเกี่ยวข้อกับงานของคณะสงฆ์
ธรรมยุตในอเมริกา

๓.๓ ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติในประเทศ และต่างประเทศ

.๔ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ในองค์กรของคณะสงฆ์ธรรมยุตในอเมริกาเช่น งานประชุมสงฆ์ ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์ หรือ พระธรรมทูตที่เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ ในระเบียบของสำนักกำกับดูแล พระธรรมทูตไปยังต่างประเทศ

(๔) หลักฐานในการจ่ายเงินของกองทุน

๔.๑ การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ ข้อ ๗ ถึง ข้อ ๑๒ กองทุนต้องจัดให้มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงิน ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแบบขึ้นเอง ในกรณีผู้มีสิทธิ์รับเงินไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง ต้องให้เจ้าอาวาสของวัดมอบหมาย ไวยาวัจกรวัดนั้น ๆ เป็นผู้รับแทน

๔.๒ การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร ให้กองทุนเก็บหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงินไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีหลักฐานการจ่ายเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3160423

มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันสำคัญที่ควรทราบ