E-Books

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5448174

whosonline

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระราชญาณโกศล

เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ/หน้าหัวศูนย์การเรียนทางไกล ฯ

ประธานสภาวัฒนธรรมไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งนครลอส แองเจลิส  

 

ชาติภูมิ

     พระพระราชญาณโกศล นามเดิม เหรียญ นามสกุล เกิดที่บ้านบุ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย

  จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ แรม ๓ ค่ำ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๑

  โยมบิดาชื่อ พ่อสม แสนดัง โยมมารดา ชื่อ แม่พลิน แสนดัง มีพี่น้องทั้งหมด ๑๐ คน เป็นชาย ๕ คน

  หญิง ๕ คน พระราชญาณโกศล เป็นบุตรคนที่ ๓ และเป็น บุตรชายคนโต

 

บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙พระโอภาสธรรมญาณ

 (เปลี่ยน โอภาโส) เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิธรรมรังสี

 เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่ออายุครบ ๒๐ ที่วัดธรรมมงคล ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง

 กรุงเทพมหานคร วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระญาณวิริยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

 ปัจจุบันเลื่อนเป็นสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระญาณวชิโรดม เป็นพระอุปัชฌาย์  

 พระสวัสดิ์ อิสิญาโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาเฉลิม วีรธมฺโม

 (พระเทพวัชราภรณ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

 

การศึกษา

       ได้รับการศึกษาเบื้องต้น ณ โรงเรียนประชาบาลบ้านบุ จังหวัดบุรีรัมย์

 จนจบชั้นประถม ๔ หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้วได้เรียนพระปริยัติธรรม

 และศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และสอบไล่ได้ชั้นต่าง ๆ

 เป็นลำดับมา ดังนี้

     พุทธศักราช ๒๕๐๙ สอบได้นักธรรมชั้นตรี
     พุทธศักราช ๒๕๑๑ สอบได้นักธรรมชั้นโท
     พุทธศักราช ๒๕๑๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ประโยค ๑-๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
     พุทธศักราช ๒๕๑๙ สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค และมัธยมศึกษาปีที่ ๕
     พุทธศักราช ๒๕๒๒ สอบได้ปริญญาตรี การศึกษาศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.)
     จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
     พุทธศักราช ๒๕๒๘ สอบได้ปริญญาโท (M.A. สาขาปรัชญา)จาก 
Banaras Hindu University 

                                  เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

 

ตำแหน่งการงานทางการคณะสงฆ์

     พุทธศักราช  ๒๕๒๗    เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าธรรมชาติ       

                                           เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย

     พุทธศักราช   ๒๕๓๓    รองประธานกรรมการคณะธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

     พุทธศักราช   ๒๕๓๕    เป็นพระอุปัชฌาย์
     พุทธศักราช   ๒๕๓๕    เป็นเลขานุการคณะธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
     พุทธศักราช   ๒๕๓๗    เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าธรรมชาติ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

     พุทธศักราช   ๒๕๔๒   ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร
     พุทธศักราช   ๒๕๔๓   เป็นพระครูฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ,

     เป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนทางไกล วัดป่าธรรมชาติ

     พุทธศักราช   ๒๕๔๕   เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาญาณวิเทศ

     พุทธศักราช   ๒๕๕๒-๒๕๖๑   เป็นเลขานุการคณะธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

     พุทธศักราช   ๒๕๕๘   เป็นพระราชาคณะชั้น ราช ที่ พระราชญาณโกศล

       พุทธศักราช   ๒๕๖๐    เป็นธานสภาวัฒนธรรมไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งนครลอส แองเจลิส  

 

 

การสาธารณูปการ


 นับตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๗ เป็นต้นมา
 ได้ดำเนินการพัฒนาและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และเสนาสนะทั่วไปใน
 วัดป่าธรรมชาติเป็นลำดับมา ดังมีรายการโดยลำดับ ดังนี้
     พุทธศักราช ๒๕๒๗ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดป่าธรรมชาติ
     พุทธศักราช ๒๕๓๓ บูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาปฏิบัติธรรม
     พุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้จัดซื้อบ้านพร้อมที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
     วัดทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และ ทางทิศเหนือจำนวน ๒ แห่ง
     รวมมีบ้าน ๓ หลัง และเนื้อที่ ๑ เอเคอร์ ( ๒ ไร่ครึ่ง) ได้ปรับปรุงบ้านที่ซื้อนั้น
     ให้เป็นกุฏิสงฆ์และที่พักอุบาสิกา ส่วนบริเวณโดยรอบปลูก ต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเต็มเนื้อที่
     พุทธศักราช๒๕๓๕สร้างห้องเรียนสำหรับอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

     และสร้างสำนักงานสำหรับงานด้านธุรการของวัด
     พุทธศักราช๒๕๓๘จัดทำลานฟังธรรมบริเวณใกล้ ๆ ศาลาปฏิบัติธรรมในโอกาสที่ญาติโยม
     เป็นจำนวนมากมา ร่วมทำบุญและฟังธรรมเนื่อง ในวันสำคัญทางศาสนา เช่นวันทอดกฐิน เป็นต้น
     พุทธศักราช ๒๕๔๑ สร้างที่จอดรถและปรับพื้นที่
     พุทธศักราช ๒๕๔๓ สร้างอุโบสถ,ศาลาเอนกประสงค์

     พุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้จัดซื้อที่ดิน ๕ เอเคอร์ พร้อมบ้าน

                                    ที่เมือง แอนซ่า (Anza) เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม

 

การปฏิบัติศาสนกิจ
ในอดีต

 เป็นครูสอนปริยัติธรรม-บาลี มีลำดับ ดังนี้
     พุทธศักราช ๒๕๑๕ สอนที่วิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
     พุทธศักราช ๒๕๑๖ สอนที่วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
     พุทธศักราช ๒๕๑๗ สอนที่วัดป่าเจริญธรรม จังหวัดเชียงใหม่
     พุทธศักราช ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒ สอนที่วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
     พุทธศักราช ๒๕๒๓ สอนที่มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย
                                    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

        ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗-ถึงปัจจุบัน สอนธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก  ที่วัดป่าธรรมวชาติ สหรัฐอเมริกา

     ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เปิดสอนบาลีศึกษา สำหรับฆารวาส เพื่อสอบบาลีสนามหลวง 

       ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๗ ถึงปัจจุบัน ได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำที่

  วัดป่าธรรมชาติ ดังนี้
     ๑.  เทศนาอบรมพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารทุกวัน
          ก่อนพระจะอนุโมทนาและฉันภัตตาหาร
     ๒. บรรยายธรรมในการฝึกอบรมกรรมฐานทุกคืน เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
         ที่อุโบสถ วัดป่าธรรมชาติ

     ๓. ได้ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อส่งเสริมการพระศาสนา ดังนี้

         - จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
         - จัดบวชปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาและในโอกาสอันควร
         - จัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
         - จัดทำเทปธรรมะแจกแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป- จัดให้มีการสนทนาธรรม ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

         - เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม เมือง Anza , Riverside, California

          จัดบวชปฏิบัติธรรมเดือนละ ๑ ครั้ง

 

        

 

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา