E-Books

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5466828

whosonline

มี 117 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการตั้งวัด

พ.ศ. 2546

********

       เพื่อให้การบริหารของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา มีความเป็นเอกภาพและมีความชัดเจนในการปฏิบัติเกี่ยวกับวัดที่ตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา

       อาศัยอำนาจตามความในระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา  ปีพุทธศักราช 2535  หมวด 2  ข้อ 1.4  และมติที่ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 19/2546  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2546  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  ” ประกาศคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา เรื่องระเบียบปฏิบัติในการตั้งวัด     พ.ศ. 2546  “

            ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

            ข้อ 3 การขอตั้งวัดมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

                        3.1 วัดที่จะขอตั้งขึ้น ต้องมีระยะห่างจากวัดธรรมยุตที่ตั้งอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่า45ไมล์ ยกเว้นในชุมชนที่มีชาวพุทธอยู่เป็นจำนนวนมาก ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

                        3.2 เมื่อมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์จะตั้งวัดขึ้น ให้แจ้งความจำนงเป็นลายลักณ์อักษรต่อกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐเมริกา เพื่อขอความเห็นชอบ

                        3.3 วัดที่จะขอตั้งนั้น ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยตในสหรัฐอเมริกา

          ขัอ 4 วัดที่จะได้รับเข้าสังกัดในคณะสงฆ์ธรรมจุตในสหรัฐอเมริกา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                        4.1 มีใบอนุญาตการจดทะเบียนเป็น Non Profit Organization จากรัฐนั้น ๆ

                        4.2 มีกฎระเบียบ (By Laws) ในการบริหารวัด ซึ่งไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาและกฎหมายบ้านเมือง

                        4.3 มีใบยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลาง (Federal Tax Exemption)

                         4.4 มีคณะกรรมการบริหารวัด เป็นผู้รับผิดชอบ

                         4.5 มีที่ดินและเสนาสนะ เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด

               4.6 มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาไม่น้อยกว่า 2 รูป

               4.7 มีเงินฝากในธนาคาร เพื่อใช้ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5,000.00 เหรียญสหรัฐ

         ข้อ 5 ในกรณีผู้ขอตั้งวัด ไม่สามารถดำเนิรการตามกฎข้อ 4 ได้ครบทุกข้อ ให้อยู่ในความดุแลของกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต

ในสหรัฐอเมริกา ไปจนกว่าจะมีเอกสารครบริบูรณ์

         ข้อ 6 ในกรณีที่มีการตีความในประกาศนี้  และในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา                          

                               ประกาศ  ณ  วันที่ 22 มิถุนยน พุทธศักราช 2546

 

 

                                                        (พระอมรมุนี)

                                ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหัฐอเมริกา

 

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา